Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Głośniki T50 51MF1665AA000

Creative Głośniki T50 51MF1665AA000

Kod: 690496

802,17 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Gł,oś,niki bezprzewodowe 2.0 z technologią, NFC
Gł,oś,niki Creative T50 Wireless, opracowane w oparciu o wielokrotnie nagradzane gł,oś,niki GigaWorks T40, dzię,ki funkcjom Bluetooth®, i NFC i wbudowanemu kodekowi HD audio aptX®, pozwolą, Ci cieszyć, się, wysokiej jakoś,ci dź,wię,kiem przesył,anym bezprzewodowo. Wyposaż,ony w 3 przetworniki MTM oraz wysokiej jakoś,ci komponenty audio, umieszczone w tylnej czę,ś,ci zakrzywionej obudowy, system gł,oś,nikó,w 2.0 zapewnia niezwykł,ą, jakoś,ć, i dokł,adnoś,ć, odtwarzanego dź,wię,ku.

Naciesz swoje uszy niezwykle dokł,adnym dź,wię,kiem
Każ,dy gł,oś,nik satelitarny wyposaż,ony jest w membrany wysokotonowe z jedwabną, kopuł,ką, i membrany stoż,kowe z wł,ó,kna szklanego. Membrany wysokotonowe zapewniają, ciepł,e brzmienie dź,wię,kó,w wysokich, zaś, przetworniki ś,redniotonowe - naturalne i precyzyjne, peł,ne brzmienie tonó,w ś,rednich. Dzię,ki ustawieniu ich w konfiguracji MTM (przetwornik tonó,w ś,rednich-membrana wysokotonowa-przetwornik tonó,w ś,rednich) gł,oś,niki T50 Wireless zapewniają, zbalansowany dź,wię,k bez wzglę,du na rodzaj odtwarzanej muzyki.

Wzmocnij basy gł,oś,nikó,w 2.0

Dzię,ki zastosowaniu technologii BasXPort™, każ,dy gł,oś,nik zintegrowany jest z duż,ym otworem bass-reflex, któ,ry odpowiada za przesył,anie fal dź,wię,kowych z wewnę,trznej komory gł,oś,nika satelitarnego i wypeł,nianie nim cał,ej przestrzeni, co pozwala na uzyskanie doskonał,ych basó,w. Dzię,ki zakrzywionej tylnej czę,ś,ci obudowa akustyczna minimalizuje niepoż,ą,dane wewnę,trzne fale stoją,ce, zapewniają,c peł,ne brzmienie tonó,w ś,rednich i czyste, gł,oś,ne i potę,ż,ne basy.

Nie zapomnij o urzą,dzeniach analogowych!
Zestaw Creative T50 Wireless posiada wbudowane wejś,cie liniowe typu jack umoż,liwiają,ce podł,ą,czenie innych analogowych urzą,dzeń, audio oraz znajdują,ce się, na przednim panelu dedykowane wejś,cie typu jack do sł,uchawek przydatne w przypadku chę,ci posł,uchania muzyki indywidualnie. Do zestawu doł,ą,czony jest adapter RCA-3,5 mm, któ,ry rozszerza opcje poł,ą,czeniowe.

Stworzony z myś,lą, o Tobie

Eleganckie wykoń,czenie bł,yszczą,ce czarnym lakierem fortepianowym oraz kontrastują,ce z nim ż,ó,ł,te obwó,dki przetwornikó,w i srebrne detale sprawiają,, ż,e gł,oś,niki Creative T50 robią, piorunują,ce wraż,enie i doskonale komponują, się, z każ,dym wnę,trzem. Cechą, konstrukcji gł,oś,nikó,w jest ró,wnież, maksymalna wygoda - regulatory zasilania, gł,oś,noś,ci, basó,w i wysokich dź,wię,kó,w znajdują, się, na przednim panelu, dzię,ki czemu są, ł,atwo dostę,pne.

PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Komunikacja bezprzewodowaNFC
ZłączaRCA
Akcesoria w zestawie

- 2 gł,oś,niki
- Adapter RCA-3,5 mm
- Zasilacz
- Przewó,d zasilają,cy
- Ulotki gwarancyjne i z informacjami o bezpieczeń,stwie
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi

KolorCzarny
Wymiary

- Lewy gł,oś,nik satelitarny: 316 x 91 x 186 mm
- Prawy gł,oś,nik satelitarny: 316 x 91 x 196 mm.

Waga3.1 kg
Pozostałe parametry

Wymagania systemowe:
- Urzą,dzenia Bluetooth obsł,ugują,ce profil stereo Bluetooth (A2DP)
- Urzą,dzenia obsł,ugują,ce NFC (zapewniają,cą, bezproblemowe parowanie i podł,ą,czanie za pomocą, jednego dotknię,cia regulatora gł,oś,noś,ci)
- Urzą,dzenia analogowe audio z wyjś,ciem 3,5 mm
Profil Bluetooth:
A2DP (Bezprzewodowy dź,wię,k stereo Bluetooth)
Obsł,ugiwane kodeki:
- aptX
- SBC
Przetworniki:
- Gł,oś,niki wysokotonowe z jedwabną, kopuł,ką,
- Membrana stoż,kowa z wł,ó,kna szklanego

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 690496
Producent Creative
Kod producenta 51MF1665AA000
EAN 5390660186370
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje