Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Głośniki T4 Bezprzewodowe, Bluetooth 3.0, NFC, 2.1

Creative Głośniki T4 Bezprzewodowe, Bluetooth 3.0, NFC, 2.1

Kod: 483119

1 115,86 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 4 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zaspokó,j swoje zmysł,y.
Poziom uzyskiwanych wraż,eń, zmysł,owych podczas oddawania się, rozrywce zależ,y w duż,ej mierze od jakoś,ci dź,wię,ku. Gł,oś,niki Creative T4 Wireless został,y wyprodukowane i zaprojektowane z myś,lą, o zaspokajaniu, a nawet przekraczaniu oczekiwań, w zakresie jakoś,ci dź,wię,kó,w.

Dla entuzjastó,w kina.
Poczuj ekscytują,cą, atmosferę, i akcję, oglą,danych filmó,w, zanurzają,c się, w ich realistycznym dź,wię,ku, bez pogarszania jakoś,ci dialogó,w.

Bezprzewodowa transmisja dź,wię,ku najwyż,szej jakoś,ci.
Dzię,ki kodekom aptX®, i AAC w standardzie HD gł,oś,niki Creative T4 Wireless zapewniają, bezprzewodowy dź,wię,k o wysokiej rozdzielczoś,ci w technologii Bluetooth, któ,ry jakoś,cią, doró,wnuje dź,wię,kom przesył,anym przewodowo.

Oszał,amiają,ce tony ś,rednie i wysokie.
Umieszczone w każ,dym gł,oś,niku audiofilskiej klasy aluminiowe przetworniki zapewniają, peł,ne brzmienie tonó,w ś,rednich i czyste tony wysokie, dzię,ki czemu moż,esz doś,wiadczyć, prawdziwej gł,ę,bi dź,wię,kó,w.

Gł,ę,bokie, precyzyjne basy.
Precyzyjnie dostrojony i opracowany przez profesjonalistó,w potę,ż,ny subwoofer Creative SLAM™, (Symmetrically Loaded Acoustic Module) o kompaktowej budowie gwarantuje zapierają,ce dech w piersiach basy, któ,re cał,kowicie wcią,gną, Cię, w ś,wiat gier lub filmó,w.

Wolnoś,ć, bez ograniczeń,.
Bezprzewodowe poł,ą,czenie Bluetooth daje Ci swobodę, i komfort poruszania się, z urzą,dzeniem mobilnym po cał,ym pomieszczeniu, bez ograniczenia przez kable.1 Dzię,ki aptX masz pewnoś,ć,, ż,e jakoś,ć, odtwarzanego dź,wię,ku pozostaje nienaruszona.

Jeszcze wię,cej opcji poł,ą,czeniowych.
Zestaw Creative T4 Wireless zawiera wejś,cie optyczne sygnał,ó,w cyfrowych, moż,esz wię,c bezpoś,rednio wysył,ać, pliki audio np. z telewizora HD lub kart dź,wię,kowych bez utraty rozdzielczoś,ci. Gł,oś,niki wyposaż,one są, ró,wnież, w wejś,cia analogowe RCA, któ,re umoż,liwiają, poł,ą,czenie z konsolą, gier wideo lub odtwarzaczem DVD, a takż,e wejś,cie 3,5 mm do podł,ą,czania urzą,dzeń, mobilnych i przenoś,nych odtwarzaczy multimedialnych.

Przejdź, na indywidualne sł,uchanie.
Mił,oś,nicy grania i oglą,dania filmó,w do pó,ź,na nie muszą, już, martwić, się, o to, ż,e obudzą, pozostał,ych mieszkań,có,w domu. Regulator gł,oś,noś,ci Creative T4 Wireless jest kompatybilny z dedykowanym wejś,ciem sł,uchawkowym typu jack, w razie koniecznoś,ci moż,esz wię,c podł,ą,czyć, sł,uchawki.

Mimo niewielkiego rozmiaru gł,oś,niki satelitarne Creative T4 Wireless zapewniają, potę,ż,ny dź,wię,k. Dzię,ki kompaktowej budowie moż,esz umieś,cić, gł,oś,niki w dowolnym miejscu, zachowują,c miejsce na biurku lub stole. Gł,oś,niki satelitarne moż,na ró,wnież, zamontować, na ś,cianie –, to idealne rozwią,zanie dla gł,oś,nikó,w telewizyjnych w Twoim salonie. Wystarczy usuną,ć, podstawki –, gł,oś,niki satelitarne bę,dą, gotowe do montaż,u (wsporniki nie są, elementami zestawu).

Zalecane zastosowaniaGry na PC
Regulatory/KomunikacjaBluetooth
Sposób połączeniaBezprzewodowo
KolorCzarny
Wymiary

- Gł,oś,niki satelitarne: 150 x 85 x 90 mm
- Subwoofer: 215 x 235 x 290 mm,
- Pilot na podczerwień,: 12 x 50 x 123 mm,
- Zasilacz Dł,ugoś,ć, kabla: Okoł,o 1,5m,
- Kabel stereo–,RCA 3,5 mm: ok. 2 metró,w,
- Regulator gł,oś,noś,ci z kablem: Dł,ugoś,ć, przewodu ok. 2 metró,w,
- Regulator gł,oś,noś,ci z kablem: 40 x 70 x 70 mm

Waga7.3 kg
Pozostałe parametry
Wymagania systemowe

- Urzą,dzenia Bluetooth obsł,ugują,ce profil stereo Bluetooth (A2DP)
- Urzą,dzenia obsł,ugują,ce NFC (zapewniają,cą, bezproblemowe parowanie i podł,ą,czanie za pomocą, jednego dotknię,cia regulatora gł,oś,noś,ci)
- Funkcje kontroli odtwarzania (odtwarzanie, pauza, przechodzenie do nastę,pnego lub poprzedniego utworu) na pilocie zdalnego sterowania wymagają, kompatybilnych urzą,dzeń, zgodnych z profilem AVRCP
- Urzą,dzenia analogowe audio z wyjś,ciem 3,5 mm lub RCA
- Kompatybilnoś,ć, z wyjś,ciami optycznymi z TV LED/kart dź,wię,kowych lub urzą,dzeń, audio

W zestawie

- 2 gł,oś,niki satelitarne
- 1 subwoofer
- Kabel stereo-RCA 3,5 mm
- Regulator gł,oś,noś,ci z kablem
- Pilot na podczerwień,
- Przewó,d(ody) zasilają,cy(ą,ce)
- Ulotki gwarancyjne i z informacjami o bezpieczeń,stwie
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 483119
Producent Creative
Kod producenta 51MF0430AA000
EAN 5390660184161
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje