Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Słuchawki Sound BlasterX P5

Creative Słuchawki Sound BlasterX P5

Kod: 924621

237,78 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Najwyż,szej jakoś,ci douszny zestaw sł,uchawkowy przeznaczony dla graczy
CLEARER, LOUDER, HARDER, BETTER. Uzyskaj najlepszy dź,wię,k w grach w każ,dym miejscu. Sound BlasterX P5 to mniejszy i lż,ejszy zestaw sł,uchawkowy, któ,ry zapewnia szczegó,ł,owy dź,wię,k i doskonał,ą, izolację, szumó,w. To idealne sł,uchawki dla graczy, któ,rzy chcą, cieszyć, się, grami nie tylko przy biurku, ale takż,e gdy są, w ruchu. Dwa wykonane z wysokiej klasy materiał,ó,w, profesjonalnie dostrojone przetworniki FullSpectrum o wysokiej czuł,oś,ci i ś,rednicy 7 mm umoż,liwiają, uzyskanie realistycznej sceny dź,wię,kowej przy kró,tkim czasie reakcji oraz bogatego brzmienia wysokich i niskich tonó,w, co zapewnia graczom taktyczną, przewagę, wynikają,cą, z wię,kszej szczegó,ł,owoś,ci, gł,ę,bi i umieję,tnoś,ci lokalizowania ź,ró,dł,a dź,wię,ku w czasie rzeczywistym.

Wyją,tkowo lekkie, a zarazem niesamowicie mocne

Waż,ą,ce tylko 12 gramó,w sł,uchawki Sound BlasterX P5 stanowią, miniaturowy cud, gdyż, mieszczą, dwa magnesy neodymowe o ś,rednicy 7 mm, któ,re zapewniają, dź,wię,k o niesamowicie wysokiej czuł,oś,ci 114 dB i doskonał,ej czystoś,ci. Przetworniki został,y takż,e dostrojone w celu zapewnienia rzeczywistej sceny dź,wię,kowej z kró,tkim czasem reakcji, zapewniają,c graczom taktyczną, przewagę, wynikają,cą, z wię,kszej szczegó,ł,owoś,ci, gł,ę,bi i umieję,tnoś,ci lokalizowania ź,ró,dł,a dź,wię,ku w czasie rzeczywistym.

Pokryte tytanem przetworniki zapewniają,ce kró,tszy czas reakcji

Przetworniki sł,uchawek Sound BlasterX P5 są, pokryte cienką, warstwą, tytanu, któ,ry cechuje się, najwyż,szym wspó,ł,czynnikiem wytrzymał,oś,ci do cię,ż,aru spoś,ró,d wszystkich metali. Oznacza to, ż,e membrana jest wystarczają,co sztywna i mocna, aby emitować, wyraź,ny dź,wię,k o wysokiej wiernoś,ci w cał,ym spektrum dź,wię,ku, a zarazem wystarczają,co lekka i precyzyjna, by zapewniać, bardzo kró,tki czas reakcji i wierną, reprodukcję, dź,wię,ku.

Zespó,ł, otworó,w tubowych dla zoptymalizowanych basó,w

Sł,uchawki Sound BlasterX P5 wyposaż,ono w zespó,ł, otworó,w tubowych, któ,re zapewniają, emisję, znacznie potę,ż,niejszych basó,w w poró,wnaniu z innymi sł,uchawkami w tym rozmiarze. Zespó,ł, otworó,w modyfikuje zakres odtwarzania basó,w przez obudowę, sł,uchawek i zapewnia lepsze przenoszenie niskich czę,stotliwoś,ci.

Spiralne wkł,adki douszne dla zaawansowanej izolacji szumó,w
Wyważ,ona charakterystyka dź,wię,ku zapewnia doskonał,ą, scenę, dź,wię,kową, umoż,liwiają,cą, wielogodzinne granie bez uczucia zmę,czenia sł,uchu, a wymienne mię,kkie spiralne wkł,adki douszne dokł,adnie dopasowują, się, do ucha i poprawiają, izolację, od dź,wię,kó,w otoczenia. Spiralna konstrukcja przypomina egzoszkielet, przyciskają,c ś,ciś,le wkł,adkę, douszną, do wewnę,trznej powierzchni przewodu sł,uchowego. Zapewnia to wygodę, dzię,ki idealnemu uszczelnieniu, któ,re dostarcza idealny dź,wię,k do wewną,trz oraz eliminuje odgł,osy ś,wiata zewnę,trznego dzię,ki pasywnej izolacji szumó,w na poziomie 95%.

Mikrofon o wysokiej skutecznoś,ci na kablu
Zwykle mikrofony na kablu sprawdzają, się, podczas rozmó,w telefonicznych, ale nie umoż,liwiają, uzyskania przejrzystoś,ci dź,wię,ku wymaganej do komunikacji podczas grania. Wielokierunkowy, pojemnoś,ciowy mikrofon elektretowy na kablu, któ,ry jest dostę,pny w sł,uchawkach Sound BlasterX P5, pozwala na przesył,anie gł,osu z jakoś,cią, charakterystyczną, dla peł,nowymiarowych mikrofonó,w pał,ą,kowych stosowanych w zestawach sł,uchawkowych do gier. Porozumiewaj się, efektywnie z innymi osobami w zespole —, koniec pomył,ek.

Wygodne elementy sterują,ce

Mikrofon wyposaż,ono takż,e w ł,atwo dostę,pny przycisk wyciszania, a takż,e przycisk odtwarzania/pauzy, któ,ry umoż,liwia sterowanie muzyką, i poł,ą,czeniami gł,osowymi.

Bezproblemowa ł,ą,cznoś,ć,

Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX P5 oferuje szeroką, gamę, opcji poł,ą,czenia w celu zapewnienia peł,nych doś,wiadczeń, podczas grania. Kabel z 4-biegunowym wtykiem 3,5 mm moż,e być, uż,ywany z dowolnym urzą,dzeniem inteligentnym, takim jak iPhone lub iPad, a takż,e z nowoczesnymi konsolami do gier2, takimi jak PlayStation®,4 i Xbox One.
2Wymagany jest adapter Xbox One Stereo Headset Adapter.

Oprogramowanie BlasterX Acoustic Engine Lite
Niezależ,nie od tego, ż,e sł,uchawki Sound BlasterX P5 zapewniają, doskonał,ą, jakoś,ć, dź,wię,ku, dodatkowo wykorzystaliś,my doś,wiadczenie, jakie mamy w tworzeniu doskonał,ych algorytmó,w, aby uzyskać, brzmienie wykraczają,ce poza ograniczenia konstrukcyjne, stosują,c zoptymalizowane ulepszenia pod ką,tem gier.
Dostę,pne dla systemu Windows®, oprogramowanie Sound BlasterX Acoustic Engine Lite1 zawiera gotowe profile audio dopasowane do ustawień, dź,wię,ku popularnych obecnie gier. Po wł,ą,czeniu profilu rozgrywka staje się, jeszcze bardziej emocjonują,ca. Poczynają,c od ś,wistu przelatują,cych kult w ulubionej przez Ciebie grze FPS do przeraż,ają,cego ryku trolla w grze przygodowej dź,wię,ki są, niezwykle realistyczne, dzię,ki naszym profesjonalnym ulepszeniom!
1W celu aktywacji oprogramowania Sound BlasterX Lite wymagana jest rejestracja (z podaniem prawidł,owego adresu e-mail), pobranie oprogramowania, zaakceptowanie licencji i poł,ą,czenie internetowe.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja16 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)10 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)23 kHz
Czułość114 dB
MikrofonTak
KolorWzór
Waga12 g
Akcesoria w zestawie

- Douszny zestaw sł,uchawkowy do grania Sound BlasterX P5
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Broszury z informacjami o ogó,lnoś,wiatowej gwarancji
- 4-biegunowy rozgał,ę,ziacz ⅛,”, do 3,5 mm mikrofon/stereo
- Futerał,
- 3 rozmiary silikonowych spiralnych wkł,adek dousznych (S,M,L)

Pozostałe parametry

- Procesor dź,wię,ku: BlasterX Acoustic Engine Lite (zaprogramowane Profile)
- Obsł,ugiwane konsole: PlayStation 4 3.5mm 4-biegunowego kabla audio, Xbox One™, poprzez 3,5 mm 4-biegunowego kabla audio (z Stereofoniczny zestaw sł,uchawkowy Xbox Jeden adapter)
Wymagania systemowe:
Poł,ą,czenie analogowe
- Dostę,pne zł,ą,cze analogowe sł,uchawek/mikrofonu dla urzą,dzeń, PC/Mac/Android/iOS/PS4/Xbox
Dla Sound BlasterX Acoustic Engine Lite
- Windows
- Procesor Intel®, Core™, 2 Duo lub odpowiadają,cy mu procesor AMD®, (2,8 GHz lub szybszy)
- Kompatybilny pł,yty gł,ó,wnej Intel, AMD lub 100%
- Microsoft®, Windows 10, Windows 8.1 / 8.0 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit
- 1 GB pamię,ci RAM
- >, 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Dostę,pne zł,ą,cze analogowe sł,uchawek/mikrofonu

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 924621
Producent Creative
Kod producenta 70GH035000000
EAN 5390660188589
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje