Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Sound Blaster X-FI Titanium HD

Creative Sound Blaster X-FI Titanium HD

Kod: 135468

611,27 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Jakoś,ć, dź,wię,ku odtwarzanego przez kartę, Sound Blaster X-Fi Titanium HD przewyż,sza wszystkie inne karty dź,wię,kowe wprowadzone przez firmę, Creative. Udostę,pniana przez kartę, technologia audio THX TruStudio Pro ł,ą,czy w sobie dwie najbardziej szanowane nazwy w dziedzinie jakoś,ci dź,wię,ku, zapewniają,c nieporó,wnywalne z niczym wraż,enia podczas odtwarzania dź,wię,ku na komputerze. Karta dź,wię,kowa Sound Blaster X-Fi Titanium HD jest zbudowana z podzespoł,ó,w o audiofilskiej jakoś,ci, w tym przetwornikó,w cyfrowo-analogowych (DAC, Digital-to-Analog Converter) o stosunku sygnał,u do szumu (SNR) rzę,du 122 dB —, tak wysokiej wartoś,ci nie osią,gnę,ł,a ż,adna z produkowanych dotychczas kart dź,wię,kowych firmy Creative. Zastosowanie takich podzespoł,ó,w gwarantuje wysoką, jakoś,ć, dź,wię,ku w zastosowaniach zwią,zanych z muzyką,, grami i filmami. Wymienny wzmacniacz operacyjny daje swobodę, dalszego dostosowywania wraż,eń, podczas odtwarzania dź,wię,ku przez modyfikowanie jego barwy. Ta karta dź,wię,kowa Sound Blaster stanowi ostateczne rozwią,zanie dla wszystkich, któ,rzy poważ,nie traktują, dź,wię,k odtwarzany na komputerze.

- Cyfrowo-analogowy i analogowo-cyfrowy przetwornik Hi-Fi o wspó,ł,czynniku SNR 122 dB i zniekształ,ceniu THD 0,001%.
- Podzespoł,y o wysokiej, audiofilskiej jakoś,ci zaprojektowane pod ką,tem eliminowania szumu przy jednoczesnej ogromnej poprawie dynamiki pola dź,wię,ku w zakresie wysokich i ś,rednich tonó,w.
- Wyjś,cie sł,uchawkowe 115 dB, 24 bity/96 kHz, z obsł,ugą, dź,wię,ku o jakoś,ci HD zapewniają,cą, zgodnoś,ć, z odtwarzanym oryginał,em.
- Moż,liwoś,ć, personalizowania wraż,eń, podczas odtwarzania dź,wię,ku dzię,ki gniazdu wymiennych wzmacniaczy operacyjnych.
- Niezwykł,a, peł,na wraż,eń, multimedialna podró,ż, w ś,wiat prawdziwego dź,wię,ku HD dzię,ki efektom audio generowanym przez technologię, THX TruStudio Pro.
- Zadziwiają,cy realizm dź,wię,ku dzię,ki obsł,ugiwanym sprzę,towo efektom technologii EAX 5.0 i tró,jwymiarowego dź,wię,ku kierunkowego —, zaró,wno w przypadku sł,uchawek, jak i gł,oś,nikó,w.
- Obsł,uga nagrywania w standardzie ASIO przy opó,ź,nieniach rzę,du jednej milisekundy i minimalnym obcią,ż,eniu procesora. Kodowanie Dolby Digital i DTS umoż,liwia utworzenie jednoetapowego poł,ą,czenia pojedynczym przewodem z domowymi systemami rozrywki (za pomocą, doł,ą,czonych przewodó,w optycznych).

InterfejsPCI
Możliwości podłączenia głośników/słuchawekstereofoniczne
Zawartość zestawu

Jednostka gł,ó,wna
Instrukcja obsł,ugi
Instalacyjny dysk CD i podrę,cznik uż,ytkownika
Przewó,d Stereo-RCA
Przewó,d optyczny x2

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft®, Windows Vista™, (64-bitowy lub 32-bitowy), Windows 7, Windows 8

Specyfikacja techniczna

Zł,ą,cza: wejś,cie mikrofonowe (1/4”,), wyjś,cie sł,uchawkowe (1/4”,), wejś,cie liniowe (RCA), wyjś,cie liniowe (RCA) poł,ą,czone z wejś,ciem S/PDIF, wyjś,cie S/PDIF

Oprogramowanie

Creative Console Launcher (konsola funkcyjna karty dź,wię,kowej) (Unicode)
Konfiguracja gł,oś,nikó,w Creative ->, Panel sterowania dź,wię,kiem THX
Konsola audio Creative ->, Panel sterowania dź,wię,kiem
Panel gł,oś,noś,ci Creative
Program przeł,ą,czają,cy tryby karty dź,wię,kowej firmy Creative
Program Creative ALchemy
Program Creative Software AutoUpdate
Creative —, pobierz program PowerDVD

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 135468
Producent Creative
Kod producenta 70SB127000001
EAN 5390660167867
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje