Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Outlier czarne słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

Creative Outlier czarne słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

Kod: 924616

285,19 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zaawansowane nauszne sł,uchawki bezprzewodowe z wbudowanym odtwarzaczem MP3
Przeznaczone dla osó,b dojeż,dż,ają,cych do pracy w mieś,cie i mił,oś,nikó,w zdrowego trybu ż,ycia, niezwykle lekkie i zaawansowane sł,uchawki Creative Outlier doskonale sprawdzą, się, podczas wypraw i wycieczek. Umoż,liwiają, odtwarzanie muzyki z 4 ź,ró,deł,: Bluetooth®,, karta microSD, zł,ą,cze USB i wejś,cie AUX. Moż,esz takż,e odbierać, poł,ą,czenia w trybie zestawu gł,oś,nomó,wią,cego, odczytywać, wiadomoś,ci tekstowe i ś,ledzić, postę,p w ć,wiczeniach, mierzą,c czas okrą,ż,eń, przy uż,yciu funkcji Lap Timer.

Idealny kompan zdrowego stylu ż,ycia
Przeznaczone dla osó,b dojeż,dż,ają,cych do pracy w mieś,cie i entuzjastó,w zdrowego trybu ż,ycia. Wszechstronnoś,ć, sł,uchawek Outlier uł,atwia ich dopasowanie w ż,yciu codziennym, na przykł,ad aktywnoś,ci na ś,wież,ym powietrzu lub dojeż,dż,ania do pracy dzię,ki moż,liwoś,ci odtwarzania muzyki z 4 ź,ró,deł,: Bluetooth, przez poł,ą,czenie bezprzewodowe, port USB oraz z karty microSD. Dzię,ki akumulatorowi zapewniają,cemu 10-godzinny czas pracy moż,esz przez cał,y dzień, sł,uchać, ulubionej muzyki.

microSD
Sł,uchawki Outlier z wbudowanym odtwarzaczem MP3 umoż,liwiają, odtwarzanie ulubionej muzyki z karty microSD. Obsł,uga formató,w MP3, WMA i WAV zapewnia dostę,p do nawet 10 000 utworó,w o wysokiej jakoś,ci w formacie MP31 zapisanych na karcie microSD o pojemnoś,ci 32 GB i umieszczonej w sł,uchawkach.
1 Obsł,uga kart microSD lub microSDHC o pojemnoś,ci do 32 GB sformatowanych w systemie FAT/FAT32. Obsł,ugiwane formaty audio: MP3, WMA i WAV (16-bitowy 48 kHz PCM). Obsł,uga formató,w MP3 i WMA o szybkoś,ci transmisji do 320 kb/s. Brak obsł,ugi formatu WMA Pro/bezstratnego. Do 10 000 utworó,w przy ś,redniej wielkoś,ci pliku wynoszą,cej 3 MB.

Bluetooth®,
Urzą,dzenie Bluetooth moż,esz poł,ą,czyć, ze sł,uchawkami Outlier bezprzewodowo. Dzię,ki zgodnoś,ci z niezawodną, technologią, Bluetooth 4.1 sł,uchawki Outlier obsł,ugują, poł,ą,czenie bezprzewodowe odporne na zakł,ó,cenia z innych, znajdują,cych się, w pobliż,u, urzą,dzeń, bezprzewodowych wykorzystują,cych czę,stotliwoś,ć, 2,4 GHz, aby muzyka był,a odtwarzana bez zakł,ó,ceń,.

USB Audio
Sł,uchawki Outlier umoż,liwiają, odtwarzanie wysokiej jakoś,ci dź,wię,ku z komputera przez port USB. Ustawienia dź,wię,ku moż,na ponadto dostosować,, pobierają,c bezpł,atne oprog

NFC
Jeż,eli masz urzą,dzenie zgodne z technologią, NFC, sparowanie ze sł,uchawkami Outlier zajmie kilka sekund! Wystarczy wybrać, odpowiednią, opcję, i gotowe —, moż,esz odtwarzać, muzykę, bezprzewodowo za poś,rednictwem funkcji Bluetooth.

Wejś,cie AUX
Sł,uchawki Outlier są, wyposaż,one w standardowe wejś,cie stereofoniczne 3,5 mm, co pozwala podł,ą,czyć, je do urzą,dzenia za pomocą, dostę,pnego w zestawie kabla audio stereo. Moż,esz wię,c nadal z przyjemnoś,cią, sł,uchać,, nawet po wyczerpaniu się, akumulatora sł,uchawek!

Buddy: inteligentne powiadomienia gł,osowe
Uż,ytkownicy systemu Android mogą, pobrać, bezpł,atną, aplikację, do zmiany tekstu na mowę,, Buddy, któ,ra pozwala na odczytywanie powiadomień, lub wiadomoś,ci tekstowych —, SMS, WhatsApp, WeChat, LINE, Viber, Skype, Facebook Messenger i nie tylko. Wystarczy, ż,e zał,oż,ysz sł,uchawki Outlier i nigdy nie pominiesz waż,nej wiadomoś,ci ani powiadomienia, bę,dą,c w podró,ż,y. Pobierz już, dziś, ze strony Google Play!

Wyraź,ne rozmowy
Wbudowany mikrofon z mechanizmem ClearSpeech™, aktywnie tł,umi zakł,ó,cenia zewnę,trzne i cyfrowo poprawia przejrzystoś,ć, mowy, aby rozmowy brzmiał,y gł,oś,no i wyraź,nie. Ponadto jest zgodny z technologią, HD Voice2, wię,c rozmowy telefoniczne brzmią, tak jak na ż,ywo.

Dł,ugi czas zasilania z akumulatora
Nawet 10 godzin2 odtwarzania muzyki lub 8 godzin2 rozmó,w po jednym nał,adowaniu. Wystarczy nał,adować, sł,uchawki przez port USB, korzystają,c z dostę,pnego w zestawie kabla. To takie proste.
2Rzeczywisty czas pracy przy zasilaniu z akumulatora zależ,y od sposobu uż,ytkowania, ustawień, i warunkó,w otoczenia.

Ł,atwe zarzą,dzanie muzyką,
Sł,uchawki Outlier pozwalają, na uzyskanie dostę,pu do danych na karcie microSD i ich modyfikację, bezpoś,rednio z komputera po wł,ą,czeniu trybu pamię,ci masowej. Dzię,ki tej opcji nie musisz wyjmować, karty pamię,ci i podł,ą,czać, jej do komputera w celu zarzą,dzania muzyką,. Wszystko to wygodnie i bez problemó,w.

Konstrukcja nauszna
Konstrukcja nauszna gwarantuje wygodę, uł,atwiają,cą, noszenie i sł,uchanie muzyki przez wiele godzin dzię,ki mniejszym muszlom. Dodatkowo nie izoluje cał,kowicie od dź,wię,kó,w otoczenia, pozwalają,c na swobodne kontynuowanie wykonywanych czynnoś,ci.

Lap Timer

Wbudowana funkcja Lap Timer umoż,liwia przesył,anie komunikató,w gł,osowych dotyczą,cych czasó,w okrą,ż,eń, i cał,kowitego czasu aktywnoś,ci zwią,zanej ze sł,uchawkami Outlier.4
4Komunikaty aplikacji Lap Timer są, dostę,pne tylko w ję,zyku angielskim.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothA2DP (Transmisja stereo)
Impedancja24 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga93 g
Pozostałe parametry

Wymagania systemowe:
- Bezprzewodowe strumieniowe przesył,anie dź,wię,ku:
- Zgodne urzą,dzenia Bluetooth obsł,ugują,ce profil stereofoniczny Bluetooth (A2DP)
- Odtwarzanie z karty w gnieź,dzie microSD:
- Obsł,uga kart microSD lub microSDHC o pojemnoś,ci do 32 GB sformatowanych w systemie FAT/FAT32.
- Popularne formaty audio, np. mp3, wma i wav o szybkoś,ci transmisji do 320 kb/s.
- Parowanie za pomocą, jednego dotknię,cia:
- Urzą,dzenia obsł,ugują,ce technologię, NFC
- Bezpoś,rednie poł,ą,czenie z gniazdem wejś,cia liniowego:
- Analogowe urzą,dzenia audio z wyjś,ciem 3,5 mm lub wyjś,ciem RCA
- Sound Blaster Control Panel:
- komputery z systemem Windows 8.1/8/7/Vista, Mac OS X 10.6.8 lub nowszym
Zawartoś,ć, opakowania:
- 1 para bezprzewodowych sł,uchawek Creative Outlier
- 1 Kabel micro USB (1,5 m)
- 1 Stereofoniczny kabel audio (1,2 m)
- 6 par pierś,cieni akustycznych

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 924616
Producent Creative
Kod producenta 51EF0690AA006
EAN 5390660190353
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje