Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative repro Muvo 20 - černý

Creative repro Muvo 20 - černý
321,95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przenoś,ny gł,oś,nik bezprzewodowy z technologią, NFC
Dzię,ki dwó,m 3-calowym, peł,nozakresowym przetwornikom zasilanym przez potę,ż,ny wzmacniacz i zaawansowanemu portowi basowemu z podwó,jnym zawieszeniem membrany gł,oś,nik bezprzewodowy Creative MUVO 20 z technologią, NFC i Bluetooth zapewnia najwyż,szą, jakoś,ć, dź,wię,ku w swojej klasie. Gł,oś,nik MUVO 20 obsł,uguje takż,e najnowocześ,niejszy kodek audio aptX®,, dzię,ki czemu jakoś,ć, dź,wię,ku przesył,anego bezprzewodowo nie odbiega od jakoś,ci poł,ą,czenia przewodowego.

Najpotę,ż,niejszy dź,wię,k w swojej klasie
Gł,oś,nik MUVO 20 zapewnia lepszą, jakoś,ć, dź,wię,ku niż, wię,kszoś,ć, gł,oś,nikó,w przenoś,nych. Dzię,ki technologii BasXPort™, i zaawansowanemu portowi basowemu z podwó,jnym zawieszeniem membrany gł,oś,nik zapewnia czyste i wyraziste basy. Ta technologia wspó,ł,pracuje z dwoma potę,ż,nymi, 3-calowymi, peł,nozakresowymi przetwornikami umieszczonymi w duż,ej obudowie akustycznej, zapewniają,cymi dź,wię,k nieodbiegają,cy jakoś,cią, od dź,wię,ku z gł,oś,nikó,w zasilanych przewodowo.

Bezprzewodowy dź,wię,k o wysokiej jakoś,ci
Poł,ą,czenie bezprzewodowe z gł,oś,nikiem MUVO 20 jest szybkie i ł,atwe. Wystarczy dotkną,ć, i sparować, urzą,dzenie! Dzię,ki kodekowi audio HD aptX®, moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e dź,wię,k przesył,any bezprzewodowo przez gł,oś,nik MUVO 20 brzmi tak dobrze jak w przypadku poł,ą,czenia przewodowego.

Przenoś,ny generator prą,du - Dł,ugi czas pracy baterii
Bateria litowo-jonowa wbudowana w gł,oś,nik MUVO 20 wystarcza na ponad 10 godzin pracy urzą,dzenia po jednym nał,adowaniu. Potem po prostu nał,aduj ją, przez USB.
Nał,aduj swoje urzą,dzenia
Jeż,eli w Twoim urzą,dzeniu wyczerpuje się, bateria, gł,oś,nik MUVO 20 moż,e posł,uż,yć, za zapasowe ź,ró,dł,o zasilania dla Twoich urzą,dzeń, przenoś,nych.

NFC
Aby bezproblemowo sparować, urzą,dzenie, wystarczy dotkną,ć, gł,oś,nika urzą,dzeniem obsł,ugują,cym technologię, NFC.

Zmień, gł,oś,nik w telefon - Zmień, gł,oś,nik w telefon
Dzię,ki wbudowanemu mikrofonowi gł,oś,nik MUVO 20 sł,uż,y jako zestaw gł,oś,nomó,wią,cy, umoż,liwiają,cy rozmowy bez koniecznoś,ci trzymania telefonu. Ł,atwo moż,esz przejś,ć, z trybu rozmó,w telefonicznych do trybu odtwarzania muzyki. Wystarczy nacisną,ć, przycisk Bluetooth, aby odebrać, lub rozł,ą,czyć, poł,ą,czenie.

PrzeznaczeniePrzenośne
Stacja dokującaNie
RegulatoryNie
Komunikacja bezprzewodowaNFC
ZłączaAUX
Akcesoria w zestawie

- Gł,oś,nik MUVO 20
- Kabel USB
- Ulotki gwarancyjne i z informacjami o bezpieczeń,stwie
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi

KolorCzarny
Wymiary

115.0 x 335.0 x 115.0 mm

Waga1.02 kg
Pozostałe parametry

Obsł,ugiwane kodeki:
- aptX
- SBC
Wymagania systemowe:
- Urzą,dzenia Bluetooth obsł,ugują,ce profil stereo Bluetooth (A2DP)
- Urzą,dzenia obsł,ugują,ce technologię, NFC zapewniają,cą, bezproblemowe parowanie i podł,ą,czanie poprzez dotknię,cie gł,oś,nika
- Urzą,dzenia analogowe audio z wyjś,ciem 3,5 mm
- Ł,adowanie urzą,dzeń, przenoś,nych przez dedykowany port USB (zasilanie DC 5 V i 500 mA mocy wyjś,ciowej)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596611
Producent Creative
Kod producenta 51MF8185AA000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje