Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Corel Oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite X7 SBE PL

Corel Oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite X7 SBE PL
2 763,20 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 4 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

CorelDRAW Graphics Suite X7 SBE moż,e być, zainstalowany maksymalnie na 3 komputerach, w firmach zatrudniają,cych do 25 pracownikó,w!!!

 ,

CorelDRAW®, Graphics Suite X7 –, Small Business Edition


Wprowadź, najnowocześ,niejsze oprogramowanie graficzne do twojego biznesu. Dzię,ki pakietowi CorelDRAW Graphics Suite X7 SBE przygotujesz przekonują,ce i efektowne projekty. Ten kompletny pakiet umoż,liwia szybkie rozpoczę,cie pracy niezależ,nie od tego, czy przygotowujesz elementy grafi,czne, ukł,ady stron, edytujesz zdję,cia czy projektujesz witryny internetowe. W peł,ni dostosowywany interfejs został, zmodernizowany z myś,lą, o dopasowaniu do sposobu pracy uż,ytkownika. Wyobraź, sobie cał,kowitą, kontrolę, nad tekstem i kolorami, a takż,e zaawansowane opcje wypeł,niania i przezroczystoś,ci. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 SBE —, Twó,j sposó,b projektowania.

Wybó,r obszaru roboczego
Moż,na wybrać, jeden z sześ,ciu wstę,pnie zdefiniowanych obszaró,w roboczych, w zależ,noś,ci od poziomu zaawansowania oraz wykonywanego zadania: prosty, domyś,lny, klasyczny, zaawansowany ukł,ad strony lub zaawansowana ilustracja. Moż,na też, wybrać, obszary robocze przypominają,ce te stosowane w programach Adobe Illustrator i Photoshop.

Szybkie dostosowywanie
Moż,liwoś,ć, dodania lub usunię,cia okien dokowanych, narzę,dzi orazinnych elementó,w pozwala na dostosowanie obszaru roboczego do sposobu pracy

Wypeł,nienia tonalne
Cał,kowita kontrola nad wypeł,nieniami i przezroczystoś,ciami umoż,liwia uzyskanie lepszych efektó,w w kró,tszym czasie. Uż,ytkownicy mogą, tworzyć, eliptyczne i prostoką,tne wypeł,nienia tonalne, kontrolować, przezroczystoś,ć, poszczegó,lnych koloró,w, a takż,e powtarzać, wypeł,nienia w obrę,bie obiektu oraz dostosowywać, ką,t wypeł,nienia.

Zabawa czcionkami
Pozwala na szybkie i ł,atwe przeglą,danie czcionek, eksperymentowanie z nimi i wybranie najlepszej do projektu.

Interfejs wielu dokumentó,w

Moż,liwoś,ć, przeł,ą,czania w widoku kart mię,dzy wieloma dokumentami (ró,wnież, na kilku monitorach) umoż,liwia pł,ynną, pracę, nad każ,dym projektem

Narzę,dzia do edycji zdję,ć, w programie PHOTO-PAINT
Pozwalają, tworzyć, unikalne prace, korzystać, z czuł,ych na nacisk narzę,dzi Pł,yn (Smuż,enie, Przycią,gaj i Ś,limak) oraz efektó,w aparatu fotograficznego (Rozmycie Bokeh, Tonowanie sepią, i Wehikuł, czasu)

Obsł,uga wyś,wietlaczy o wysokiej rozdzielczoś,ci
Zapewnia spó,jny wyglą,d na ró,ż,nych urzą,dzeniach z ekranami o wysokiej rozdzielczoś,ci. Interfejs ł,atwo dostosować, do urzą,dzeń, z funkcjami dotykowymi, dlatego z pakietu moż,na wygodnie korzystać, na najnowszych komputerach stacjonarnych, laptopach i tabletach

Generator kodó,w QR
Sł,uż,y do generowania niestandardowych kodó,w QR zawierają,cych kolory, obrazki i tekst —, wystarczy jedno kliknię,cie, aby zweryfikować, obsł,ugę, kodu QR na wszystkich urzą,dzeniach przenoś,nych

Prowadnice wyró,wnania
Dzię,ki proponowanemu wyró,wnaniu z są,siadują,cymi obiektami pozwalają, szybko i precyzyjnie rozmieszczać, obiekty

Obsł,uga czcionek OpenType®,, takż,e dla tekstó,w azjatyckich
Poszerzona obsł,uga czcionek OpenType, w tym czcionek azjatyckich, zapewnia peł,ną, kontrolę, nad opcjami typograficznymi, co pozwala skró,cić, czas pracy

Wbudowane Centrum zasobó,w
Ł,atwa wspó,ł,praca z czł,onkami społ,ecznoś,ci dzię,ki moż,liwoś,ci udostę,pniania wypeł,nień, mapą, bitową,, wektorowych i tonalnych w internetowym repozytorium zintegrowanym z programem Corel®, CONNECT™,

- 10000 clipartó,w oraz cyfrowych obrazó,w
- 2000 cyfrowych zdję,ć, o wysokiej rozdzielczoś,ci
- 1000 czcionek OpenType
- 350 profesjonalnie stworzonych szablonó,w
- 2000 szablonó,w grafik na pojazdy
- 800 ramek i deseni

Poprzednia wersja programu to: OBCORCDX606

RodzajGrafika
WersjaBox
LicencjaDla małych firm
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek3
Szczegóły licencji

3 PC, Firma do 25 pracownikó,w

NośnikDVD
Wersja językowaCzeska
Wymagania sprzętowe

- Microsoft Windows 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), zainstalowane wszystkie Service Packi
- IntelCore 2 Duo lub AMD Athlon 64
- 2GB RAM
- 1GB miejsca na dysku twardym
- Mysz lub tablet
- Rozdzielczoś,ć, ekranu: 1280 x 768
- Napę,d DVD (wymagany do instalacji zawartoś,ci Box)
- Microsoft IE 8 lub nowszy
- Poł,ą,czenie internetowe

Pozostałe parametry

Zawartoś,ć, opakowania:
- CorelDRAW®, X7 –, tworzenie grafiki wektorowej i ukł,adó,w stron
- Corel®, PHOTO-PAINT™, X7 –, edycja zdję,ć,
- Corel®, PowerTRACE™, X7 –, przekształ,canie map bitowych na postać, wektorową, (w programie CorelDRAW X7)
- Corel®, CONNECT™, –, wyszukiwarka zasobó,w
- Corel CAPTURE™, X7 –, narzę,dzia do przechwytywania zawartoś,ci ekranu
- Corel®, Website Creator™,* –, program do projektowania witryn internetowych
- PhotoZoom Pro 3†,–, dodatek do powię,kszania obrazó,w cyfrowych
- ConceptShare™, –, narzę,dzie do wspó,ł,pracy online

- Instrukcja szybkiej instalacji

- Karta oceny

- Pliki pomocy

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 693499
Producent Corel
Kod producenta CDGSX7CZPLDBSBE
EAN 735163146158
Strona www http://www.corel.com
Recenzje