Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Corel Aplikacja CorelDraw Graphics Suite X7/EN DVD W32

Corel Aplikacja CorelDraw Graphics Suite X7/EN DVD W32

Kod: 546927

2 389,02 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wszechstronne oprogramowanie do projektowania graficznego
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 z odś,wież,onym wyglą,dem, zawierają,cy nowe, niezastą,pione narzę,dzia i ulepszone funkcje, oferuje cał,y wachlarz moż,liwoś,ci twó,rczych. Wprowadziliś,my kilka nowych obszaró,w roboczych odzwierciedlają,cych naturalny tok pracy, dzię,ki czemu wszystkie funkcje są, dostę,pne pod rę,ką, w odpowiednim momencie. Ten kompletny pakiet oprogramowania graficznego pozwala na uż,ycie wł,asnego sposobu projektowania, niezależ,nie od tego, czy przygotowujesz elementy graficzne, pracujesz nad ukł,adami stron, edytujesz zdję,cia czy projektujesz witryny internetowe.

Nowa wersja pakietu zawiera zaawansowane opcje wypeł,nień,, obsł,uguje wyś,wietlacze o wysokiej rozdzielczoś,ci, tryb kilku monitoró,w i ekrany dotykowe. Ponadto zapewnia wię,cej moż,liwoś,ci udostę,pniania materiał,ó,w czł,onkom społ,ecznoś,ci CorelDRAW. Natywna obsł,uga architektury 64-bitowej i procesoró,w wielordzeniowych pozwala uż,ywać, kilku aplikacji i bezproblemowo przetwarzać, duż,e pliki. Osoby korzystają,ce z pakietu bę,dą, mogł,y szybko rozpoczą,ć, pracę, i efektywnie realizować, projekty w sposó,b, któ,ry najlepiej im odpowiada.

Nowe/ulepszone funkcje w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X7 umoż,liwiają,ce skró,cenie czasu pracy:

 • Wybó,r obszaru roboczego: Moż,na wybrać, jeden z sześ,ciu wstę,pnie zdefiniowanych obszaró,w roboczych, w zależ,noś,ci od poziomu zaawansowania oraz wykonywanego zadania: prosty, domyś,lny, klasyczny, zaawansowany ukł,ad strony lub zaawansowana ilustracja. Moż,na też, wybrać, obszary robocze przypominają,ce te stosowane w programach Adobe Illustrator i Photoshop.
 • Szybkie dostosowywanie: Moż,liwoś,ć, dodania lub usunię,cia okien dokowanych, narzę,dzi orazinnych elementó,w pozwala na dostosowanie obszaru roboczego do sposobu pracy.
 • Wypeł,nienia tonalne: Cał,kowita kontrola nad wypeł,nieniami i przezroczystoś,ciami umoż,liwia uzyskanie lepszych efektó,w w kró,tszym czasie. Uż,ytkownicy mogą, tworzyć, eliptyczne i prostoką,tne wypeł,nienia tonalne, kontrolować, przezroczystoś,ć, poszczegó,lnych koloró,w, a takż,e powtarzać, wypeł,nienia w obrę,bie obiektu oraz dostosowywać, ką,t wypeł,nienia.
 • Zabawa czcionkami: Pozwala na szybkie i ł,atwe przeglą,danie czcionek, eksperymentowanie z nimi i wybranie najlepszej do projektu. ,
 • Interfejs wielu dokumentó,w: Moż,liwoś,ć, przeł,ą,czania w widoku kart mię,dzy wieloma dokumentami (ró,wnież, na kilku monitorach) umoż,liwia pł,ynną, pracę, nad każ,dym projektem.
 • Narzę,dzia do edycji zdję,ć, w programie PHOTO-PAINT: Pozwalają, tworzyć, unikalne prace, korzystać, z czuł,ych na nacisk narzę,dzi Pł,yn (Smuż,enie, Przycią,gaj i Ś,limak) oraz efektó,w aparatu fotograficznego (Rozmycie Bokeh, Tonowanie sepią, i Wehikuł, czasu).
 • Obsł,uga wyś,wietlaczy o wysokiej rozdzielczoś,ci: Zapewnia spó,jny wyglą,d na ró,ż,nych urzą,dzeniach z ekranami o wysokiej rozdzielczoś,ci. Interfejs ł,atwo dostosować, do urzą,dzeń, z funkcjami dotykowymi, dlatego z pakietu moż,na wygodnie korzystać, na najnowszych komputerach stacjonarnych, laptopach i tabletach.
 • Generator kodó,w QR: Sł,uż,y do generowania niestandardowych kodó,w QR zawierają,cych kolory, obrazki i tekst —, wystarczy jedno kliknię,cie, aby zweryfikować, obsł,ugę, kodu QR na wszystkich urzą,dzeniach przenoś,nych.
 • Prowadnice wyró,wnania: Dzię,ki proponowanemu wyró,wnaniu z są,siadują,cymi obiektami pozwalają, szybko i precyzyjnie rozmieszczać, obiekty.
 • Obsł,uga czcionek OpenType®,, takż,e dla tekstó,w azjatyckich: Poszerzona obsł,uga czcionek OpenType, w tym czcionek azjatyckich, zapewnia peł,ną, kontrolę, nad opcjami typograficznymi, co pozwala skró,cić, czas pracy. ,
 • Wbudowane Centrum zasobó,w: Ł,atwa wspó,ł,praca z czł,onkami społ,ecznoś,ci dzię,ki moż,liwoś,ci udostę,pniania wypeł,nień, mapą, bitową,, wektorowych i tonalnych w internetowym repozytorium zintegrowanym z programem Corel®, CONNECT™,.
RodzajGrafika
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
NośnikDVD
Liczba stanowisk / jednostek1
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Szczegóły licencji0
Wersja językowaAngielska
Wymagania sprzętowe

- Windows 8/8.1 lub Windows 7: Wersje 32-bitowe lub 64-bitowe z najnowszym dodatkiem Service Pack
- Intel Pentium 4, AMD Athlon 64
- 2 GB pamię,ci RAM
- 1 GB miejsca na dysku twardym
- Rozdzielczoś,ć, ekranu 1280 ×, 768 lub wyż,sza
- Napę,d DVD do instalacji z dysku
- Ekran dotykowy, mysz lub tablet
- Program Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy
- Microsoft .Net Framework 4.5
- Poł,ą,czenie internetowe

Pozostałe parametry

Aby uzyskać, czł,onkostwo standardowe CorelDRAW, pobierać, uaktualnienia zwię,kszają,ce wydajnoś,ć, i stabilnoś,ć, produktu, materiał,y online oraz korzystać, z niektó,rych funkcji, np. kodó,w QR, serwisu ConceptShare oraz Centrum zasobó,w, wymagane jest poł,ą,czenie internetowe.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 546927
Producent Corel
Kod producenta CDGSX7IEDB
EAN 735163144383
Strona www http://www.corel.com
Recenzje