Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master Klawiatura QuickFire Ultimate Brązowy SGK-4011-GKCM1

Cooler Master Klawiatura QuickFire Ultimate Brązowy SGK-4011-GKCM1

Kod: 505528

460,60 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CM Storm QuickFire Ultimate to najnowsza propozycja Cooler Master w segmencie klawiatur mechanicznych dla graczy. Model ten ł,ą,czy w sobie zalety dotychczas zaprezentowanych urzą,dzeń, z serii QuickFire, oferują,c graczom produkt w peł,ni zoptymalizowany i dostosowany do ich wymagań, i potrzeb. Najważ,niejsze zalety QuickFire Ultimate to peł,ne wsparcie dla mechanicznych przeł,ą,cznikó,w Cherry MX, stalowa pł,yta wzmacniają,ca i stabilizują,ca cał,ą, konstrukcję,, podś,wietlenie klawiszy za pomocą, diod LED oraz technologia NKRO. Przeł,ą,czniki Cherry MX opró,cz wysokiej jakoś,ci oferują, takż,e doskonał,ą, ergonomię,, kró,tki czas reakcji oraz niesamowitą, trwał,oś,ć, szacowaną, na ponad 50 milionó,w uderzeń,. Oznaczenie każ,dego klawisza wykonano przy uż,yciu grawerowania laserowego a dodatkową, ochronę, i trwał,oś,ć, zapewnia specjalna powł,oka.
Ponadto wbudowana stalowa pł,yta zwię,ksza stabilnoś,ć, i wytrzymał,oś,ć, cał,ej konstrukcji. Atutem QuickFire Ultimate jest ró,wnież, odpinany kabel USB z pozł,acanymi koń,có,wkami i wzmocniony specjalnym oplotem, któ,ry zapewnia stabilne poł,ą,czenie klawiatury z komputerem.

Funkcjonalnoś,ć, i wygoda
CM Storm QuickFire Ultimate dzię,ki systemowi podś,wietlania klawiszy za pomocą, diod LED pozwala na komfortową, rozgrywkę, takż,e w ciemnych pomieszczeniach. Gracze mogą, wybierać, pomię,dzy trzema ró,ż,nymi trybami oraz pię,cioma poziomami jasnoś,ci, co pozwala na dostosowanie ustawień, do indywidualnych preferencji uż,ytkownika. Klawiatura Cooler Master zapewnia ró,wnież, wsparcie dla technologii N Key Rollover, któ,ra umoż,liwia prawidł,owe odczytanie sygnał,ó,w po jednoczesnym naciś,nię,ciu kilku klawiszy. Dodatkowym udogodnieniem w codziennej pracy z QuickFire Ultimate jest 7 przyciskó,w dedykowanych do obsł,ugi multimedió,w.

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
Sposób połączeniaKabel
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- czerwone podś,wietlenie
- podś,wietlenie regulowane w 5 stopniach
- dł,ugoś,ć, kabla 1.8m
- Switch-Rodzaj: Cherry MX-Brown

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 505528
Producent Cooler Master
Kod producenta SGK-4011-GKCM1
EAN 4719512040935
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje