Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Canon Skaner dokumentów DR-C240

Canon Skaner dokumentów DR-C240

Kod: 852054

3 091,15 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Canon imageFORMULA DR-C240
Kompaktowy skaner dokumentó,w idealny dla aktywnych grup roboczych i dział,ó,w zajmują,cych się, bezpoś,rednim kontaktem z klientami. imageFORMULA DR-C240 jest zaawansowanym i niezwykle kompaktowym skanerem nabiurkowym o solidnej konstrukcji i niezawodnej obsł,udze papieru, któ,ry umoż,liwia skanowanie wielu rozmiaró,w i formató,w dokumentó,w, wł,ą,cznie z paszportami.

Wysoka wydajnoś,ć, i ró,ż,norodne zastosowanie

Dzię,ki wysokiej jakoś,ci wykonania i funkcjom opracowanym z myś,lą, o maksymalnej wydajnoś,ci skaner imageFORMULA DR-C240 jest przeł,omowym urzą,dzeniem w tym segmencie rynku. Skaner imageFORMULA DR-C240 jest naturalnym wyborem w dział,ach administracyjnych i grupach roboczych, a to za sprawą, szybkiego skanowania na poziomie 45 stron/min lub 90 obrazó,w/min. Cechy takie jak cicha praca, niewielkie wymiary i atrakcyjna stylistyka sprawiają,, ż,e skaner ten prezentuje się, ś,wietnie w dział,ach obsł,ugi klienta i placó,wkach mają,cych bezpoś,redni kontakt z klientami, na przykł,ad bankach, hotelach, szpitalach i urzę,dach.

Opracowany zgodnie z oczekiwaniami klientó,w

Solidna konstrukcja i wytrzymał,y podajnik dokumentó,w skanera imageFORMULA DR-C240 został,y opracowane w odpowiedzi na opinie klientó,w. Odzwierciedla on trend w zwię,kszaniu wydajnoś,ci (moż,e wykonać, do 4000 skanó,w dziennie) oraz jakoś,ci wykonania urzą,dzeń, w tym segmencie rynku. Wydajnoś,ć, zwię,ksza niezawodny podajnik ADF o pojemnoś,ci na 60 arkuszy, któ,ry podaje pakiety dokumentó,w o ró,ż,nych rozmiarach i formatach –, w tym paszporty, plastikowe karty, dwustronne arkusze A4 i A3 (w trybie Folio), a takż,e dokumenty o dł,ugoś,ci do 3 m.

Precyzyjna obsł,uga papieru
Skaner imageFORMULA DR-C240 utrzymuje pł,ynny przebieg pracy dzię,ki zaawansowanemu podajnikowi wysokiej jakoś,ci. Jest to najbardziej niezawodny mechanizm podawania papieru w swojej klasie wykorzystywany do skanowania ró,ż,nych dokumentó,w, wł,ą,cznie z dokumentami na niezwykle cienkim papierze (27 g/m²,). Ultradź,wię,kowe wykrywanie pobrania dwó,ch kartek i szybkie wznawianie skanowania (DFR) umoż,liwiają, szybkie restartowanie skanowania, co minimalizuje przestoje w pracy.

Ł,atwa obsł,uga, spó,jne rezultaty
Skaner imageFORMULA DR-C240 wyposaż,ono w szereg funkcji przetwarzania obrazó,w o wysokiej jakoś,ci. Należ,y do nich automatyczne wykrywanie rozmiaru arkusza oraz kierunku tekstu, uwydatnianie tekstu, automatyczne wykrywanie koloró,w oraz prostowanie obrazu. Ł,atwy w obsł,udze panel sterowania pozwala operatorom na skanowanie dokumentó,w za naciś,nię,ciem jednego przycisku, co przyspiesza i upraszcza zadania skanowania.

Bogaty pakiet oprogramowania
Zaawansowana aplikacja CapturePerfect firmy Canon umoż,liwia wydajne skanowanie pakietowe i pozwala uzyskać, wyż,szą, jakoś,ć, obrazó,w dzię,ki obsł,udze doł,ą,czonego do zestawu sterownika Kofax VRS. Natomiast aplikacja CaptureOnTouch pozwala na intuicyjne skanowanie dokumentó,w i ł,atwe wysył,anie ich do wielu odbiorcó,w (w tym usł,ug w chmurze). Doł,ą,czone do zestawu oprogramowanie eCopy PDF Pro daje ogromne moż,liwoś,ci tworzenia, edytowania i konwertowania plikó,w w formacie PDF.

Tania eksploatacja i przystę,pne koszty utrzymania

Mechanizm rolki zwrotnej i rolkę, podawania skanera imageFORMULA DR-C240 moż,na ł,atwo wymienić, samodzielnie, dzię,ki czemu koszty eksploatacyjne urzą,dzenia są, minimalne. Niezwykle niski pobó,r mocy (zaledwie 19 W podczas pracy oraz 1,4 W w trybie uś,pienia) jeszcze bardziej obniż,a koszty i zmniejsza negatywny wpł,yw na ś,rodowisko.

Zastosowaniezdjęcia
Układ optyczny

1-liniowy przetwornik obrazó,w CMOS CIS

Rozdzielczość optyczna

600 dpi

Rozdzielczość interpolowana0
Skanowane rozmiaryA4
Podajnik dokumentów (ADF)tak
Maksymalna szerokość oryginału216 mm
Maksymalna długość oryginału356 mm
Szybkość skanowania

- Czarno-biał,y: 45 stron/min / 90 obrazó,w/min , , ,
- Kolor: 30 str./min / 60 obrazó,w/min

Głębia kolorów

24-bitowy kolor

Głębia odcieni szarości

8-bitowa skala szaroś,ci (256 poziomó,w)

InterfejsUSB
Przyciski funkcyjne0
Dołączone oprogramowanie

Dla systemu Windows:
- Sterownik ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
- CapturePerfect
- CaptureOnTouch
- eCopy PDF Pro Office
- Kofax VRS
- Wtyczka: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

Wymiary

- Z zamknię,tym podajnikiem: 291 ×, 253 ×, 231 mm.
- Z otwartym podajnikiem: 291 ×, 603 ×, 363 mm.

Waga2.8 kg
Zawartość zestawu

- Skaner DR-C240
- Pł,yta instalacyjna
- Podrę,cznik konfiguracji
- Zasilacz
- Kabel USB
- Arkusz noś,ny

Pozostałe parametry

Funkcje:
- Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony
- Prostowanie obrazu
- Tró,jwymiarowa korekcja koloró,w
- Selektywne usuwanie koloró,w (RGB)
- Wzmacnianie koloró,w (RGB)
- Automatyczne wykrywanie koloró,w
- Przycinanie cieni
- MultiStream
- Regulowane ustawienia gamma
- Pomijanie pustych stron
- Tryb Folio
- Ustawienie obszaru skanowania
- Separacja pakietó,w biał,ym arkuszem papieru lub kodem separują,cym
- Redukcja efektu mory
- Zapobieganie przebijaniu koloró,w / usuwanie tł,a
- Ustawienie kontrastu
- Wygł,adzanie tł,a
- Automatyczne ustawienie rozdzielczoś,ci
- Wznawianie pracy po pobraniu dwó,ch kartek
- Wykrywanie pobrania dwó,ch kartek (czujnik ultradź,wię,kowy / dł,ugoś,ć,)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 852054
Producent Canon
Kod producenta 0651C003AA
EAN 4528472106861
Strona www http://www.canon.pl
Recenzje