Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Canon Urządzenie wielofunkcyjne laserowe imageRUNNER 2420 5263B005

Canon Urządzenie wielofunkcyjne laserowe imageRUNNER 2420 5263B005

Kod: 264133

3 405,43 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zajmują,ce niewiele miejsca urzą,dzenie umoż,liwia wyją,tkowo wydajne kopiowanie w trybie czarno-biał,ym oraz drukowanie dokumentó,w z komputeró,w lokalnych za poś,rednictwem zł,ą,cza USB z maksymalną, prę,dkoś,cią, 20 stron/kopii na minutę,. To niedrogie urzą,dzenie, w konfiguracji z opcją, drukowania i skanowania sieciowego, idealnie nadaje się, do mał,ych biur.

Funkcje:

Do 20 stron/kopii na minutę,, 7,9 s na wykonanie pierwszej kopii
Maksymalna liczba arkuszy: 1 080
Przyjazny dla uż,ytkownika interfejs z 5-wierszowym wyś,wietlaczem LCD
Zwarta konstrukcja
Moż,liwoś,ć, konfiguracji na potrzeby wymagań, uż,ytkownika
Wydajnoś,ć, energetyczna

Niewielkie, ekonomiczne kopiarki czarno-biał,e z funkcją, drukowania lokalnego
Nowa gama zajmują,cych niewiele miejsca kopiarek umoż,liwia wyją,tkowo wydajne kopiowanie oraz drukowanie dokumentó,w z komputeró,w lokalnych za poś,rednictwem zł,ą,cza USB. Idealnie nadają, się, one do pracy w dynamicznych, mał,ych grupach roboczych, w któ,rych potrzebne jest wydajne rozwią,zanie o niskich kosztach eksploatacji.

Wię,ksza wydajnoś,ć,
Prosty i intuicyjny w obsł,udze 5-wierszowy wyś,wietlacz LCD z podś,wietleniem pozwala uż,ytkownikom na szybsze wykonywanie wię,kszej liczby czynnoś,ci. Urzą,dzenie imageRUNNER 2420, umoż,liwiają,ce wykonywanie wysokiej jakoś,ci kopii z prę,dkoś,cią, 20 stron na minutę, oraz charakteryzują,ce się, wyją,tkowym czasem reakcji (czas potrzebny na wykonanie pierwszej kopii wynosi 7,9 s), oszczę,dza czas uż,ytkownika.

Moż,liwoś,ć, skalowania do wymagań, uż,ytkownika
Te niewielkie urzą,dzenia moż,na skonfigurować, tak, aby radził,y sobie z wielkimi wyzwaniami. Z gamy dostę,pnych dodatkowych szuflad na papier moż,na wybrać, wersję, mieszczą,cą, iloś,ć, papieru odpowiadają,cą, konkretnym potrzebom —, maks. 1080 arkuszy ró,ż,nego formatu, nawet A3. Dodatkowe opcje tych urzą,dzeń, to mię,dzy innymi funkcje drukowania i skanowania sieciowego, drukowania dwustronnego oraz zszywania. Niezależ,nie od potrzeb moż,na zawsze spodziewać, się, profesjonalnej wydajnoś,ci i doskonał,ych wynikó,w.

Wyją,tkowa niezawodnoś,ć, i pomoc techniczna
Wię,ksza trwał,oś,ć, i lepszy serwis zapewniają, niezmiennie wysoką, jakoś,ć, wydrukó,w, cią,gł,oś,ć, drukowania i spokojny sen uż,ytkownika. W ramach znakomitego serwisu i pomocy technicznej firmy Canon uż,ytkownik moż,e uzyskać, pomoc specjalistó,w przy instalacji, szkolenia i obsł,ugę, na miejscu, a takż,e umowy serwisowe na ró,ż,nych poziomach. Uż,ytkownik pł,aci tylko za rzeczywiste wydruki, co zapewnia wię,kszą, kontrolę, kosztó,w. Naszym priorytetem jest doskonał,a obsł,uga klientó,w —, 93%* klientó,w jest zadowolonych z czasu naprawy ich sprzę,tu.

Mniejszy wpł,yw na ś,rodowisko
Modele z certyfikatem ENERGY STAR®, oferują, imponują,cą, wydajnoś,ć, energetyczną, (pobó,r mocy w trybie uś,pienia wynosi zaledwie 4,5 W), któ,ra pozwala na zmniejszenie zuż,ycia energii i ograniczenie kosztó,w. Opracowana przez firmę, Canon technologia utrwalania na ż,ą,danie umoż,liwia bł,yskawiczne wychodzenie urzą,dzenia z trybu uś,pienia, dzię,ki czemu oszczę,dzanie energii nie wpł,ywa na wydajnoś,ć,.

Parametry kopiowania

Szybkoś,ć, kopiowaniaimageRUNNER 2420: do 20 str./min, (A4)/ do 10 str./min, (A3)
imageRUNNER 2422: do 22 str./min, (A4)/ do 11 str./min, (A3)
Czas druku pierwszej kopii:Okoł,o 7,9 sekund lub mniej
Rozdzielczoś,ć, kopiowaniaMaks. 600 x 600 dpi
Iloś,ć, kopii:Do 99 kopii
Pomniejszanie/powię,kszanie 25-400% ze zmianą, co 1%
Inne funkcje:Grupowanie, obró,t, sortowanie (zszywanie za pomocą, opcjonalnego wykań,czacza), 4 na 1, kopiowanie dokumentó,w identyfikacyjnych

Parametry skanowania

Opcjonalny/standardowy:Opcjonalne –, (wymaga opcjonalnego adaptera NW IF —, IN-E14)
TypKolorowy skaner pł,aski i opcjonalnie automatyczny dwustronny podajnik dokumentó,w (DADF)
Formaty obsł,ugiwanych noś,nikó,wA4, A4R, A3, A5, formaty niestandardowe (szer. x dł,.): maks. 297 mm x 420 mm, min. 148 mm x 210 mm
Gramatura obsł,ugiwanych noś,nikó,w:Skanowanie jednostronne/dwustronne: od 52 do 105 g/m²,
Skanowanie wedł,ug papieru: od 37 do 128 g/m²,
Rozdzielczoś,ć, skanowaniado 300 x 300 dpi zaró,wno w trybie czarno-biał,ym, jak i kolorowym
Skanowanie dwustronne:Dwustronny-dwustronny (automatycznie)
Szybkoś,ć, skanowania:Czarno-biał,e: do 20 obr./min (A4)
Kolorowe: do 6 str./min. (A4)
Metody skanowaniaPush Scan: brak obsł,ugi
Pull Scan: skanowanie TWAIN Pull
Skanowanie do pamię,ci USB: brak obsł,ugi
Dane techniczne trybu Pull: TWAIN za poś,rednictwem sterownika sieci TWAIN ,
Obsł,ugiwane systemy operacyjne: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 (32 bit, 64 bit w trybie zgodnoś,ci)

Druk w kolorzeNie
Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne

TWAIN za poś,rednictwem sterownika sieci TWAIN
Obsł,ugiwane systemy operacyjne: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 (32 bit, 64 bit w trybie zgodnoś,ci)

FormatA3
Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi

Maks. prędkość druku w czerni20 str/min
Druk dwustronnyRęczny
Procesor drukarki

150 Mhz

Zainstalowana pamięć64 MB
Język drukarki

UFRII-LT (standard)

InterfejsUSB
Podajnik papieru

Podajnik papieru (standardowy):Kaseta na papier o pojemnoś,ci 250 arkuszy
Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)3 kasety o pojemnoś,ci 250 arkuszy
Maksymalna pojemnoś,ć, podajnika papieru1080 arkuszy

Gramatura papieru

Kasety: od 64 do 90 g/m²,
Podajnik uniwersalny: od 64 do 128 g/m²,

Nośniki

Kasety: papier zwykł,y, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o duż,ej gramaturze, papier typu Bond
Podajnik uniwersalny: papier zwykł,y, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o duż,ej gramaturze, papier typu Bond, folia przezroczysta, etykiety, koperty: nr 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL

Wymiary

622 mm x 638 mm x 580,4 mm

Waga37.9 kg
Informacje o gwarancji

12 miesię,cy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 264133
Producent Canon
Kod producenta 5263B005
EAN 4960999789132
Strona www http://www.canon.pl
Recenzje