Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

BenQ Projektor LCD MH680 1080p 3000 ANSI 10 000:1

BenQ Projektor LCD MH680 1080p 3000 ANSI 10 000:1

Kod: 756762

3 255,52 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Doskonał,a Jakoś,ć, Wyś,wietlanego Obrazu

MH680 - Rozdzielczoś,ć, FULL HD, jasnoś,ć, 3000 ANSI lumenó,w, wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu 10,000:1, oszczę,dny przyjazny projektor- MH680, oferuje wspaniał,e prezentacje na peł,nym ekranie, wyś,wietlane z najdrobniejszymi szczegó,ł,ami bez wzglę,du na poziom dostę,pnego ś,wiatł,a.

Ś,wiatowy Lider w Technologii SmartEco-Przyjazny dla Zielonego Ś,rodowiska
Dzisiaj szkoł,y stoją, przed wyzwaniem wprowadzenia nowych technologii i narzę,dzi nauczania w swoich klasach, tak aby obniż,yć, koszty zuż,ywanej energii.
W staraniach tych BenQ wspó,ł,pracował, z Philips Lighting co doprowadził,o do rozwoju idealnego rozwią,zania - Technologii SmartEco.

Technologia SmartEco przynosi nowy sposó,b obsł,ugi systemu projektora. Intuicyjny w obsł,udze i przyjazny dla ś,rodowiska. Technologia SmartEco ł,ą,czy w sobie doskonał,ą, jakoś,ć, obrazu i maksymalną, oszczę,dnoś,ć, energii. Dzię,ki Technologii SmartEco, studenci
i nauczycieli dostają, narzę,dzie pracy, aby jak najlepiej wykorzystać, swoje doś,wiadczenie w klasie - a szkoł,y zmniejszają, cał,kowity koszt obsł,ugi i konserwacji projektora. Ta technologia znacznie wydł,uż,a ż,ywotnoś,ć, lampy.

Tryb SmartEco
Tryb SmartEco dostarcza taką, mocy lampy projektora jaką, musi zapewnić, by wyś,wietlić, najlepszy wspó,ł,czynnik kontrastu. Dzię,ki tej funkcji, szkoł,y zapewnieniają, uczniom i nauczycielom bezkompromisową, jakoś,ć, projekcji, jednocześ,nie zmniejszają,c cał,kowite koszty posiadania i obsł,ugi projektora poprzez wydł,uż,enie ż,ywotnoś,ci lampy i obniż,enie poboru energii.

Tryb Braku Sygnał,u Ż,ró,dł,owego
Są, takie chwile w pracy projektora, gdy projektor jest wł,ą,czony bez wyś,wietlania sygnał,u ź,ró,dlowego, jak komputer PC lub notebook. Aby unikną,ć, pracy projektora przy peł,nej mocy lampy, BenQ stworzył, Tryb Braku Sygnał,u Ź,ró,dł,owego. Zmniejsza on jasnoś,ć, lampy projektora do 30% w momencie, gdy po wł,ą,czeniu projektora w cią,gu 3 min nie wykryje on ź,ró,dł,a wyś,wietlania.

0.5W w Trybie Uś,pienia
Zuż,ycie energii w Trybie Uś,pienia to mniej niż, <,0,5 W. To zdecydowanie pomaga przedł,uż,yć, ż,ywotnoś,ć, lampy projektora, jak ró,wnież, redukcje koszty energii elektrycznej.

Auto Wył,ą,czenie Zasilania
Automatyczne wył,ą,czanie zasilania po wł,ą,czeniu projektora w czasie ponad trzydziestu minut bez ź,ró,dł,a wyś,wietlania, eliminuje niepotrzebne straty energii oraz automatycznie wydł,uż,a ż,ywotnoś,ć, lampy projektora.
Ciesz się, doskonał,ą, czytelnoś,cią, obrazu i zapierają,cymi dech w piersiach kolorami wyś,wietlanymi z Projektora BenQ

Rozdzielczoś,ć, Premium Full HD 1080p
Z BenQ MH680, prezentacje biznesowe nigdy nie wyglą,dają, tak samo! MH680 obsł,uguje wiele formató,w wideo, w tym 480p, 576p, 720p, 1080i i 1080p - co daje elastycznoś,ć, w prezentacji najnowszych formató,w wideo w jakoś,ci Full HD. Projektor BenQ MH680 wyznacza nowy standard prezentacji wideo, któ,ra zapewnia 5-krotnie wię,cej szczegó,ł,ó,w niż, w przypadku tradycyjnych projektoró,w 480p.

Blu-ray Full HD 3D
Zaprojektowany, aby zmaksymalizować, przyjemnoś,ć, audiowizualnego oglą,dania wyś,wietlanego obrazu, BenQ MH680 jest zbudowany w najnowszej technologii DLP ®, wspierają,cej funkcjonalnoś,ć, 3D, dzię,ki czemu szkoł,y mogą, wnieś,ć, nowoczesne doś,wiadczenia edukacyjne dla ucznió,w. Wszystko co potrzeba to przygotowanie okularó,w 3D oraz materiał,ó,w 3D z pł,yt Blu-ray.

Audio
MH680 posiada wbudowany gł,oś,nik i moż,e być, uż,ywany jako system audio, gdy jest on w trybie czuwania. To zaoszczę,dzi trudu, jak ró,wnież, pię,niedzy na pozyskanie odrę,bnego systemu audio.

Bezprzewodowe Wyś,wietlanie
Wł,ó,ż, klucz WiFi do gniazda pamię,ci flash USB, aby wyś,wietlić, zawartoś,ć, z komputera PC, MAC, iPhone i iPad do MH680 za poś,rednictwem funkcji ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej.

Wyś,wietlanie z USB
Funkcja USB Display (Wyś,wietlanie) oferuje wygodę, plug-and-play poł,ą,czenia USB - z automatycznym wykrywaniem rozdzielczoś,ci dla najlepszej prezentacji obrazu i wsparciem uzupeł,niają,cym dla jednoczesnego wyś,wietlania wielu projekcji.

Nie Potrzebujesz Komputera
Zł,ą,cze USB umoż,liwia nauczycielom uczyć, korzystają,c z dysku flash USB. Wszystko, co musisz zrobić,, aby rozpoczą,ć, naukę,, to zapisać, potrzebne pliki na dysku flash USB i wł,oż,yć, go w MH680. Obsł,ugiwane formaty to JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF i TIFF.

Ł,atwy dostę,p do lampy projektora
Pokrywa w gó,rnej czę,ś,ci obudowy projektora przeznaczona jest dla serwisantó,w do bezpiecznej i szybkiej wymiany lampy projektora. Lampa projektora moż,e być, wymieniona bez opó,ź,nienia zaję,ć, lekcyjnych.

Szybka Instalacja
Naciskają,c przycisk Szybkiego Uruchomienia na pilocie zdalnego sterowania, instalator szybko przejdzie do instalacji zwią,zanej z funkcji w menu OSD.

Etykiety ecoFACTS
Etykiety ecoFACTS mogę, powiedzieć,, jak przyjazne dla ś,rodowiska są, produkty BenQ!

Rozwó,j produktó,w przyjaznych ś,rodowisku stwarza proces w któ,rym BenQ, nie tylko chce przestrzegać, biernie przepisó,w ochrony naszej planety, ale ró,wnież, aktywnie rozwija produkty przyjazne dla ś,rodowiska!

Etykiety ecoFACTS wskazują, jakie wysił,ki podejmuje Firma BenQ w celu zastą,pienia substancji niebezpiecznych, odpowiedniego doboru materiał,ó,w, projektowanie opakowań, energooszczę,dnych oraz innych aspektó,w dotyczą,cych produktu i ochrony ś,rodowiska naturalnego.

Technologia wyświetlaniaDLP
Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Jasność3000 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny10 000:1
Obiektyw

F= 2.59 - 2.87 f= 16.88 - 21.88 mm

Minimalna przekątna obrazu45 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Proporcje obrazu16:9
Ilość kolorów1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.15 kHz
Częstotliwość pozioma max.102 kHz
Częstotliwość pionowa min.23 Hz
Częstotliwość pionowa max.120 Hz
Trwałość lampy4000 h
Trwałość lampy (ECO)6500 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi

VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)

Kompatybilność ze standardami wideo

NTSC / PAL / SECAM

AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaWiFi
Gniazda we/wy1 x mini USB (Type B)
Złącza wejścia / wyjścia

Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x 1
Audio in (Mini Jack) x 1
Audio out (Mini Jack) x 1
Audio L/R in (RCA) x 1
Speaker x 1 (10W)
USB (Type A) x 1
USB (Type Mini B) x 1
RS232 (DB-9pin) x 1

Poziom hałasu31 - 35 dB
Pobór mocy270 W
Pozostałe parametry

Regulacja zniekształ,cenia trapezowego1D, Pionowy (Vertical )+/- 40 Stopni
Przesunię,cie projekcji110% ±,5%
Wspó,ł,czynnik powię,kszenia  ,  ,1.3: 1
Wspó,ł,czynnik projekcji (przeką,tna @ odległ,oś,ć,)  ,  ,1.15 ~, 1.5 (78.3" ±,3% @ 2 m)

Akcesoria w zestawie

Pilot z bateriami
Kabel zasilają,cy
Instrukcja Uż,ytkownika CD ,
Instrukcja Szybkiego Uruchomienia
Karta Gwarancyjna
Kabel VGA (D-sub 15pin)

Wymiary

311.81 x 104.7 x 244.12 mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 756762
Producent BenQ
Kod producenta 9H.JAH77.15E
EAN 0132018331248
Strona www http://www.benq.pl
Recenzje