Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

BenQ Projektor MH741 DLP 1080p/4000AL/10000:1/HDMI

BenQ Projektor MH741 DLP 1080p/4000AL/10000:1/HDMI

Kod: 846241

3 595,77 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Perfekcyjna Projekcja na Każ,dą, Okazję,
MH741 - Full HD, Jasnoś,ć, 4000 ANSI lumenó,w, Wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu 11,000:1. Projektor - MH740, korekcja 2D Keystone, oferuje wspaniał,e Prezentacje na peł,nym ekranie, wyś,wietlane z najdrobniejszymi szczegó,ł,ami bez wzglę,du na poziom dostę,pnego ś,wiatł,a.

Korekcja Keystone 2D
Gdy projektor znajduje się, poza centralnym punktem wyś,wietlenia, funkcja korekcji zniekształ,ceń, trapezowych 2D daje szerszą, elastycznoś,ć, instalacji poprzez korygowanie efektu trapezu za pomocą, korekt poziomych i pionowych.
 , , ,
Korekta Naroż,na
Dopasowanie naroż,ne obrazu to elastyczny i wygodny sposó,b, aby skorygować, wymiary obrazu poprzez dostosowanie każ,dego naroż,nika obrazu oddzielnie.
 , , ,
Ł,ą,cznoś,ć, MHL
Dzię,ki ł,ą,cznoś,ci MHL, moż,esz zaprezentować, swoje propozycje biznesowe i dzielić, się, swoimi pomysł,ami od razu z dowolnego smart urzą,dzenia wykorzystują,cego System Androi. Wł,ą,cz mał,y ekran na duż,ym ekranie przez dublowanie dokumentó,w, zdję,ć,, filmó,w oraz innych treś,ci z urzą,dzeniu na ekran projekcyjny. Po podł,ą,czeniu do projektora, inteligentne urzą,dzenie bę,dzie nał,adowane, wię,c nie zabraknie Ci mocy baterii podczas prezentacji.

Oszczę,dzamy Wię,cej Energii z Technologią, BenQ , SmartEco™, Technology
Dzię,ki Technologii BenQ SmartEco ™, oferujemy niż,szy cał,kowity koszt posiadania projektora oraz zoptymalizowaną, projekcję, poprzez dynamiczne oszczę,dzanie energii wraz z bezkompromisową, jasnoś,cią, wyś,wietlanej prezentacji. Dzię,ki tej innowacji, szkoł,y i przedsię,biorstwa, są, w stanie zaoszczę,dzić, nawet do 70% poboru mocy lampy, przekł,adają,c to na niż,sze koszty utrzymania, jednocześ,nie zapewniają,c bardzo ż,ywe wraż,enia wizualne każ,dej prezentacji.
 , , ,
Tryb Eko Blank

Tryb Eco Blank pozwala nauczycielom na brak podś,wietlenia ekranu projekcyjnego, w momencie gdy bezpoś,rednio chcą, skupić, uwagę, swoich ucznió,w na swoim wykł,adzie - lub po prostu, gdy projektor nie jest uż,ywany. Po wł,ą,czeniu tej funkcji moc lampy jest przyciemniona automatycznie, a dzię,ki temu, obniż,eniu ulega cał,kowite zuż,ycie energii elektrycznej nawet o 70%.

Tryb SmartEko: Mą,dre Zarzą,dzanie Energią,
Wykrywają,c zawartoś,ć, wejś,ciową, w celu okreś,lenia iloś,ci wymaganej jasnoś,ci potrzebnej do optymalnego wyś,wietlania barwy i dział,ania kontrastu, Tryb SmartEco jest w stanie zmniejszyć, sił,ę, natę,ż,enia lampy, zapewniają,c jednocześ,nie doskonał,ą, jakoś,ć, obrazu. Tutaj nie ma ż,adnych kompromisó,w!

Tryb Braku Sygnał,u Ź,ró,dł,owego
Są, takie chwile w pracy projektora, gdy projektor jest wł,ą,czony bez wyś,wietlania sygnał,u ź,ró,dlowego, jak komputer PC lub notebook. Aby unikną,ć, pracy projektora przy peł,nej mocy lampy, BenQ stworzył, Tryb Braku Sygnał,u Ź,ró,dł,owego. Zmniejsza on jasnoś,ć, lampy projektora do 30% w momencie, gdy po wł,ą,czeniu projektora w cią,gu 3 min nie wykryje on ź,ró,dł,a wyś,wietlania.

0.5W w Trybie Uś,pienia
Zuż,ycie energii w Trybie Uś,pienia dla MH741 to mniej niż, <,0,5 W. To zdecydowanie pomaga przedł,uż,yć, ż,ywotnoś,ć, lampy projektora, jak ró,wnież, redukcje koszty energii elektrycznej.

Audio- Wbudowany Gł,oś,nik
MH741 posiada wbudowany 10W gł,oś,nik i moż,e być, uż,ywany jako system audio, gdy jest on w trybie czuwania. To zaoszczę,dzi trudu, jak ró,wnież, pię,niedzy na pozyskanie odrę,bnego systemu audio.

Wyś,wietla Podtytuł, (transkrypt dialogu)
Moż,liwoś,ć, bezpoś,redniego wyś,wietlania napisó,w (transkryptu dialogu) bez potrzeby instalowania moduł,u zewnę,trzengo. Doskonał,y dla oglą,dania w gł,oś,nych warunkach, nauki ję,zyka obcego lub innych przypadkach, kiedy jest potrzeba , wyś,wietlania na ekranie transkryptu dialogu.

Przydatne Wzory Tablic dla Nauczycieli

Aby uł,atwić, zadanie nauczania, BenQ dodał, specjalne szablony funkcji MH741. Teraz, z trzech ró,ż,nych linii wzoró,w do wyboru - Pismo, Arkusz Kalkulacyjny, Wykres Wspó,ł,rzę,dnych, moż,na ł,atwo napisać, lub narysować, na tablicy bez koniecznoś,ci rysowania linii lub wykresó,w.

Trwał,oś,ć,
Technologia DLP zapewnia takż,e bez-fltrowy design projektora, dajac gwarancję, dł,ugotrwał,ej jakoś,ci obrazu i zmniejszenia cał,kowitego kosztu posiadania projektora. Technologia BenQ SmartEco ™, dodatkowo zwię,ksza wydajnoś,ć, kontrastu i jakoś,ć, obrazu oszczę,dzają,c do 70% zuż,ycia energii przez lampę, projektora.
 ,
 ,
Projektory BenQ DLP ®, ︱, Dł,ugotrwał,a Perfekcja Obrazu z Technologią, DLP
Ponadczasowa jakoś,ć, obrazu:
Projektory BenQ DLP zapewniają, ostrą, jak brzytwa klarownoś,ć, obrazu, bardzo czytelne i prawdziwe jak w rzeczywistoś,ci kolory, takie same barwy wyś,wietlane przez dł,ugie lata uż,ytkowania projektora. Uż,ywamy najnowszej Technologii DLP odzwierciedlają,cej czyste ś,wiatł,o z milionó,w mikro luster zlokalizowanych na chipie DMD po przez zaawansowane technologie koł,a koloró,w. Ponieważ, lusterka są, bezbarwne i chronione w niemal zamknię,tym ś,rodowisku, projektory BenQ DLP nie mają, problemu starzenia się, i są, praktycznie odporne na rozpad obrazu, konsekwentnie dostarczają,c doskonał,e prezentacje. W rzeczywistoś,ci, po 2000 godzinach intensywnego uż,ytkowania, wymieniają,c nową, lampę, jakoś,ć,, obrazu jest poró,wnywalna do nowego projektora.

Prawdziwe, Ż,ywe Kolory:
Technologia DLP zapewnia takż,e bez-filtrowy design projektora, dajac gwarancję, dł,ugotrwał,ej jakoś,ci obrazu i zmniejszenia cał,kowitego kosztu posiadania projektora. Technologia BenQ SmartEco ™, dodatkowo zwię,ksza wydajnoś,ć, kontrastu i jakoś,ć, obrazu oszczę,dzają,c do 70% zuż,ycia energii przez lampę, projektora.

Technologia wyświetlaniaDLP
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Jasność4000 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny10 000:1
Obiektyw

- F= 2.59~,2.87
- f= 16.88~,21.88

ZoomBrak danych
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu60 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Proporcje obrazu16:9
Ilość kolorów1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.15 kHz
Częstotliwość pozioma max.102 kHz
Częstotliwość pionowa min.24 Hz
Częstotliwość pionowa max.120 Hz
Trwałość lampy2500 h
Trwałość lampy (ECO)3500 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi

Kompatybilnoś,ć, HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Kompatybilność ze standardami wideo

- NTSC
- PAL
- SECAM

AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Gniazda we/wy1 x RCA in
Poziom hałasu36 dB
Pobór mocy330 W
Pozostałe parametry

Tryby obrazu:
- Dynamiczny
- Prezentacji
- SRGB Kinowy
- 3D
- Uż,ytkownik 1
- Uż,ytkownik 2
Ję,zyki menu ekranowego:
- 28 Ję,zykó,w

Akcesoria w zestawie

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilają,cy
- Instrukcja Uż,ytkownika CD
- Instrukcja Szybkiego Uruchomienia
- Karta Gwarancyjna
- Kabel VGA (D-sub 15pin)

Wymiary

314.2 x 116 x 216.3 mm.

Waga3.3 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 846241
Producent BenQ
Kod producenta 9H.JEA77.24E
EAN 4718755060441
Strona www http://www.benq.pl
Recenzje