Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

AVG Program Internet Security 2013 (3 st. 12 mies.) BOX + Mobilation

AVG Program Internet Security 2013 (3 st. 12 mies.) BOX + Mobilation

Kod: 303069

110,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Skutecznie wykrywa i neutralizuje wirusy, robaki oraz zł,oś,liwe oprogramowanie.
Unikalna technologia antywirusowa, dzię,ki któ,rej nie martwisz się, zagroż,eniami
.
Dzię,ki ochronie AVG koncentrujesz się, na pracy lub rozrywce i nie myś,lisz o zagroż,eniach. Dobry antywirus jest po to, by Cię, chronić,, ale nie przeszkadzać, w korzystaniu z komputera. Dlatego skanujemy każ,dy plik, któ,ry zamierzasz otworzyć,, sprawdzamy linki wysł,ane na Twoje konto Facebook lub skrzynkę, e-mail zanim ich uż,yjesz. Weryfikujemy ró,wnież, strony internetowe, któ,re odwiedzasz.

Ochrona Twoich danych osobowych przed atakami typu spam.

Przeciwdział,a spamowi i oszustwom online.
Kompletna ochrona Twojej skrzynki pocztowej i wiadomoś,ci e-mail.

Jedną, z najbardziej irytują,cych rzeczy jest skrzynka odbiorcza zapchana dziesią,tkami niechcianych lub niespodziewanych wiadomoś,ci. Ochrona antyspamowa AVG chroni Cię, przed emailami z niką,d, pozwalają,c Ci skupić, się, na tych, któ,re naprawdę, chcesz przeczytać,.

Do każ,dej licencji AVG otrzymasz w pakiecie peł,ną, ochronę, mobilną, dla Twojego systemu Android. W czasach, gdy smartfon staje się, niezastą,pionym narzę,dziem, to rewelacyjne rozwią,zanie wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom, zapewniają,c kompleksową, ochronę, w każ,dej sytuacji.
Zapewnienie bezpieczeń,stwa wszystkich znajomych i przyjació,ł, uż,ytkownika
Blokuje niebezpieczne linki i pliki
Aplikacja monitorują,ca i zapewniają,ca bezpieczny transfer plikó,w
Program antywirusowy AVG regularnie sprawdza pliki, któ,re zamierzasz pobrać, lub udostę,pnić,. Co waż,ne –, narzę,dzie to dba o Twoje bezpieczeń,stwo takż,e wtedy, gdy korzystasz z komunikatoró,w internetowych.

Innowacyjna ochrona prywatnoś,ci
Innowacyjne narzę,dzie dostę,pne wył,ą,cznie w AVG, pomagają,ce usuną,ć, pliki z dysku twardego
Trwale usuwa pliki
Usuwa bez ś,ladu najbardziej wraż,liwe dane

Przycisk "delete" nie sprawi, ż,e dane na trwał,e zostaną, usunię,te z pamię,ci Twojego dysku twardego. Moduł, File Shredder to potę,ż,ne narzę,dzie, któ,re pomaga rozwią,zać, bardzo waż,ny problem: "jak trwale usuną,ć, pliki z komputera".

Skuteczna ochrona przed bezwzglę,dnymi szpiegami i kradzież,ą, toż,samoś,ci.
Szyfrowanie plikó,w osobistych
Chroń, swoje najcenniejsze dane

AVG to nie tylko skuteczny antywirus. To ró,wnież, gwarantowany dodatkowy poziom bezpieczeń,stwa, któ,ry zadba o kompleksową, ochronę, Twoich plikó,w i toż,samoś,ci.

Szereg wyją,tkowych aplikacji, zaprojektowanych tylko dla antywirusó,w AVG.
Chroni Twoją, toż,samoś,ć,
Zaawansowane narzę,dzia pozwalają,ce kontrolować, dostę,p do waż,nych informacji o Twojej aktywnoś,ci online

Skuteczna ochrona Twojej prywatnoś,ci w sieci jest dla nas priorytetem. Informacje dotyczą,ce Twojej toż,samoś,ci, to ł,akomy ką,sek dla cybeprzestę,pcó,w. Dlatego otrzymujesz narzę,dzia, któ,re pomogą, Ci w skutecznej i kompleksowej ochronie Twoich danych osobowych.

Rozwinię,ty i udoskonalny firewall, bę,dą,cy pierwszą, linią, obrony przed nieuatoryzowanymi wł,amaniami.
Powstrzymuje hakeró,w przed dostę,pem do Twoich prywatnych danych
Kompletna ochrona najbardziej wraż,liwych informacji: kart kredytowych, kont bankowych oraz wszystkich prywatnych danych, któ,re zostawiasz w sieci

Gdy robisz zakupy w internecie, uż,ywasz kont bankowych, musisz mieć, pewnoś,ć,, ż,e moż,liwoś,ć, wycieku danych jest ograniczona do minimum . Dlatego zapewniamy bezpieczeń,stwo Twoim danym, tak byś, czuł, peł,en komfort i byś, mó,gł, w spokoju zają,ć, się, swoimi sprawami.

Wydajnoś,ć,
Potę,ż,ne aplikacje, któ,re są, wyją,tkowym uzupeł,nieniem programu antywirusowego.
Pomaga zapewnić, pł,ynną, pracę, komputera
Szybsze skanowanie plikó,w i pł,ynniejsze funkcjonowanie komputera - ponieważ, antywirus nie powinien przeszkadzać, w pracy lub rozrywce.

Jednym z najczę,stszych wymagań, stawianych wobec antywirusó,w jest obcią,ż,anie przez nich pracy komputera i wpł,yw na ogó,lną, wydajnoś,ć, systemu. Unikalna technologia AVG sprawia, ż,e program dział,a tak, by nie zmniejszać, wydajnoś,ci i pł,ynnoś,ci pracy Twojego komputera.

Gwarantowane rozwią,zania, zwię,kszają,ce przyjemnoś,ć, aktywnego sufrowania w internecie.
Przyspiesza przeglą,danie sieci
Zapewnia maksymalny komfort podczas oglą,dania filmó,w w Internecie

Ta opcja jest dla Ciebie, jeż,eli jesteś, fanem serwisu YouTube i spę,dzasz tam duż,o czasu ( a któ,ż, nie spę,dza?). Co powiesz na jeszcze szybsze ł,adowanie wszystkich plikó,w video?

Pomoc.
Najwyż,szej klasy eksperci pracują,cy w laboratorium AVG są, stale do Twojej dyspozycji.
Proste porady i alerty
Jedną, z najwię,kszych zalet programó,w antywirusowych AVG jest prosty, intuicyjny i banalnie ł,atwy w obsł,udze interfejs. AVG pomaga Ci kontrolować, procesy, któ,re dzieją, się, w Twoim komputerze.

Dlatego jeś,li wykryjemy cokolowiek niepokoją,cego, damy Ci bezzwł,ocznie o tym znać,, tak abyś, mó,gł, rozwią,zać, problem jednym kliknię,ciem. Dzię,ki naszemu interfejsowi zintegrowanemu z Windows®, 8, rozwią,zywanie problemó,w jest jeszcze prostsze.

RodzajBezpieczeństwo
WersjaBox
LicencjaDla małych firm
Liczba stanowisk / jednostek3
Czas trwania1 rok
Szczegóły licencji0
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania systemowe:
- Procesor: Intel Pentium 1,5 GHz lub szybszy
- Pamię,ć,: 512 MB pamię,ci RAM
- Wolna przestrzeń, na dysku (na potrzeby instalacji): 1000 MB

Zalecane wymagania systemowe:
- Procesor: Intel Pentium 1,8 GHz lub szybszy
- Pamię,ć,: 512 MB pamię,ci RAM
- Wolna przestrzeń, na dysku (na potrzeby instalacji): 1550 MB

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 303069
Producent AVG
Kod producenta ISC.3.4.0.12
EAN 8590555478192
Strona www Nie dotyczy
Recenzje