Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Asus RT-AC52U (Combo pack)

Asus RT-AC52U (Combo pack)
317,21 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dwupasmowy router bezprzewodowy AC750 do korzystania w domu i chmurze
- Dwupasmowa ł,ą,cznoś,ć, bezprzewodowa 802.11ac o prę,dkoś,ci do 733 Mbps
- Silne anteny pozwalają, na osią,gnię,cie o 150% szerszego pokrycia sygnał,em bezprzewodowym
- Port USB umoż,liwiają,cy udostę,pnianie drukarek, pamię,ci masowej i poł,ą,czeń, 3G/4G
- Aplikacja ASUS AiCloud umoż,liwia synchronizowanie, udostę,pnianie i strumieniowanie plikó,w w ruchu
- Prosta, 30-sekundowa instalacja i doskonał,e funkcje, takie jak monitorowanie sieci poprzez panel ASUSWRT

Natychmiastowe ulepszenie, ł,atwe udostę,pnianie
Router ASUS RT-AC52U zapewnia uż,ytkownikom najwię,kszą, prę,dkoś,ć, w przystę,pnej cenie - dzię,ki temu umoż,liwia natychmiastową, obsł,ugę, najnowszej technologii 802.11ac Wi-Fi. Ciesz się, jednoczesną, ł,ą,cznoś,cią, na dwó,ch pasmach z prę,dkoś,cią, 300Mbps na czę,stotliwoś,ci 2.4 GHz i 433Mbps na paś,mie 5 GHz - to trzykrotnie wię,ksza prę,dkoś,ć,, niż, w tradycyjnym routerze 802.11n.

RT-AC52U posiada wbudowaną, pamię,ć, 128MB, dzię,ki czemu jest szybki i stabilny niezależ,nie od tego, jakie wykonuje zadanie. Dzię,ki designowi wzmacniają,cemu sił,ę, transmisji, RT-AC52U dostarcza sygnał, Wi-Fi o 150% silniejszy, niż, konkurencyjne modele - umoż,liwia to niezawodną, ł,ą,cznoś,ć, we wszystkich pomieszczeniach w domu, jak ró,wnież, w ogrodzie. Przeszkody nie są, przeszkodami dla RT-AC52U.

Dzię,ki wszechstronnemu portowi USB, RT-AC52U jest czymś, wię,cej, niż, tylko routerem. Podł,ą,cz do niego zewnę,trzny dysk twardy, a otrzymasz serwer plikó,w - taki, któ,ry dodatkowo rozcią,ga się, na chmurę, poprzez technologię, ASUS AiCloud! Do portu USB moż,na ró,wnież, podł,ą,czyć, drukarkę,, aby stworzyć, serwer drukarki - doskonale nadaje się, do udostę,pniania jednego urzą,dzenia kilku uż,ytkownikom. Do portu USB moż,na podł,ą,czyć, dongle mobilnej szerokopasmowej ł,ą,cznoś,ci 3G/4G. To sprawia, ż,e uż,ytkownik otrzymuje dwa poł,ą,czenia WAN na jednym routerze - nie musi się, już, martwić, o utratę, dostę,pu do Internetu. Port moż,na uż,ywać, do zasilania gadż,etó,w, takich jak smartfony, czy tablety - RT-AC52U moż,e wię,c sł,uż,yć, jako podrę,czne ź,ró,dł,o zasilania.

Instalacja RT-AC52U jest niezwykle prosta dzię,ki prostemu w obsł,udze panelowi ASUSWRT - wszystko zajmuje zaledwie 30 sekund! Posiada wiele zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak priorytetyzacja QoS, kontrola rodzicielska, zarzą,dzanie dwiema sieciami WAN, mapowanie sieci i udostę,pnianie drukarek, IPv6 oraz obsł,uga DDNS. Posiada ró,wnież, serwer VPN, któ,ry jest ł,atwy w konfiguracji i pozwala na ustawienie prywatnego, bezpiecznego, zdalnego dostę,pu do sieci domowej.

AnnexNie dotyczy
Architektura sieciFastEthernet
Porty we/wy1 x USB 2.0 Type A
Pasmo5 GHz
Standardy802.11ac
Liczba anten3
AntenaWewnętrzna
Bezpieczeństwo

-Szyfrowanie
.,64-bit WEP, ,
.,128-bit WEP, ,
.,WPA2-PSK, ,
.,WPA-PSK, ,
.,WPA-Enterprise , ,
.,WPA2-Enterprise , ,
- Firewall: ,
.,Wykrywanie wł,amań, SPI
- Kontrola dostę,pu: ,
.,Dostę,p dla goś,ci
.,Kontrola rodzicielska
.,Filtr usł,ug sieciowych
.,filtr URL, filtr portu

Funkcje specjalne

- Udostę,pnianie ł,ą,cza 3G/4G, ,
- AiCloud, ,
- Serwer wydruku, ,
- Download Master, ,
- AiDisK,
- Kontrola rodzicielska
- Przycisk WPS

Zasilanie

- Wejś,cie AC : 110V~,240V(50~,60Hz)
- Wyjś,cie DC : 12 V o maksymalnym prą,dzie 1 A

Oprogramowanie

- Download master:
.,obsł,uga BT, NZB, HTTP, ED2K
.,obsł,uga szyfrowania, DHT, PEX i ł,ą,czy magnet link
.,kontrola przepustowoś,ci wysył,ania i pobierania
.,harmonogram pobierania ,
- Serwer multimedialny:
.,Obraz: JPEG
.,Dź,wię,k: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
.,Wideo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- Profesjonalny QoS:
.,WMM
.,Moż,liwoś,ć, konfiguracji reguł, dla adresó,w IP/MAC/Portó,w
.,arzą,dzanie przepustowoś,cią, wysył,ania i pobierania.
.,ACK/SYN/FIN/RST/ICMP z najwyż,szym priorytetem
- Guest Access:
.,Goś,cinna sieć, 2.4GHz x 3, goś,cinna sieć, 5GHz x 3
- Serwer wydruku:
.,obsł,uga urzą,dzeń, wielofunkcyjnych (tylko pod Windows)
.,obsł,uga protokoł,u LPR
- Serwer plikó,w:
.,Serwery Samba i FTP z moż,liwoś,cią, zarzą,dzania kontem
- Mapa sieci
- Monitorowanie ruchu sieciowego

Obsługiwane systemy operacyjneBrak danych
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie

- Kabel RJ-45
- Zasilacz
- Przewodnik
- Karta gwarancyjna
- Pł,yta CD (Instrukcja obsł,ugi i program instalacyjny)

KolorCzarny
Waga270 g
Wymiary

187 x 145 x 77 mm

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 625940
Producent Asus
Kod producenta RT-AC52U (Combo pack)
EAN Nie dotyczy
Strona www http://pl.asus.com
Recenzje