Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Apple Mysz Magic Mouse MB829ZM/B MB829ZM/B

Apple Mysz Magic Mouse MB829ZM/B MB829ZM/B

Kod: 656728

256,27 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Nowoczesna technologia Multi-Touch

Nowa mysz Magic Mouse oferuje prawdziwie nowatorski sposó,b dział,ania. Jej gł,adka powł,oka peł,ni dwojaką, funkcję,: przyciskó,w myszy oraz powierzchni Multi-Touch z obsł,ugą, gestó,w. Cał,a gó,rna czę,ś,ć, myszy reaguje na dotyk —, wystarczy musną,ć, palcami w dowolnym miejscu, aby przewijać, wyś,wietlaną, zawartoś,ć, w pionie, w poziomie lub po skosie i obracać, dookoł,a o 360 stopni. Wię,ksza powierzchnia przewijania uł,atwia poruszanie się, po dł,ugiej linii czasu w programie iMovie, obszernej stronie internetowej w programie Safari czy zestawie wielu zdję,ć, w programie iPhoto. Bardzo praktyczna jest też, moż,liwoś,ć, wertowania zawartoś,ci dwoma palcami, uł,atwiają,ca na przykł,ad przechodzenie mię,dzy stronami w programie Safari i przeglą,danie zdję,ć, w programie iPhoto. Magic Mouse to, jak dotą,d, zdecydowanie najbardziej zaawansowana mysz firmy Apple.


Przycisk lub dwa, symetryczny kształ,t
Jednolita powierzchnia myszy Magic Mouse sprawia, ż,e wyglą,da ona jak mysz jednoprzyciskowa, któ,rej moż,na zaczą,ć, intuicyjnie uż,ywać, od razu po rozpakowaniu. W prosty sposó,b moż,na ją, jednak przekształ,cić, w mysz z dwoma przyciskami. Wystarczy tylko zmienić, konfigurację, w Preferencjach systemowych. Co wię,cej, mysz Magic Mouse został,a skonstruowana tak, aby zapewnić, jednakową, wygodę, uż,ytkowania zaró,wno osobom leworę,cznym, jak i praworę,cznym.


Laserowy ukł,ad ś,ledzą,cy
W myszy Magic Mouse wykorzystano zaawansowany laserowy ukł,ad ś,ledzą,cy, znacznie czulszy niż, tradycyjne ukł,ady optyczne. A to znaczy, ż,e myszy moż,na uż,ywać, na szerszej gamie powierzchni. Wysoka precyzja jest dostę,pna praktycznie niezależ,nie od miejsca uż,ywania —, nawet bez podkł,adki.


Ł,ą,cznoś,ć, Bluetooth
Mysz Magic Mouse ł,ą,czy się, bezprzewodowo z komputerem Mac wyposaż,onym w interfejs Bluetooth. Korzystają,c dodatkowo z klawiatury bezprzewodowej Apple, moż,na cał,kowicie uwolnić, się, od kabli. Poł,ą,czenie Bluetooth ma zasię,g nawet 10 metró,w, wystarczy wię,c zestawić, mysz Magic Mouse w parę, z komputerem Mac i cieszyć, się, swobodą,.

KolorBiały
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsBluetooth
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 656728
Producent Apple
Kod producenta MB829ZM/B
EAN 0885909934140
Strona www http://www.apple.com.pl
Recenzje