Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC UPS SUA500PDRI-S 500VA/325W,złącze DIN, montaż na śścianie Line In

APC UPS SUA500PDRI-S 500VA/325W,złącze DIN, montaż na śścianie Line In

Kod: 439460

2 070,18 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu

Moc wyjś,ciowa: 325W / 500 VA ,
Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 325W / 500 VA ,
Napię,cie wyjś,ciowe: 230V ,
Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu: 94.0% ,
Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Poniż,ej 5% ,
Inne napię,cia wyjś,ciowe: 220, 240 ,
Topologia: Line Interactive ,
Gniazda wyjś,ciowe: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

Na wejś,ciu

Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V ,
Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) ,
Typ gniazda wejś,ciowego: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)  ,
Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 160 - 285V ,
Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 151 - 302V ,
Inne napię,cia wejś,ciowe: 220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe ,
Wstę,pnie zainstalowane baterie: 1 ,
Dostę,pne gniazda na moduł,y akumulatorowe: 1 ,
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 2.50 godziny ,
Zestaw akumulatoró,w zamiennych: APCRBC135 ,
Iloś,ć, zestawó,w RBC™,: 1

Komunikacja i zarzą,dzanie

Port komunikacyjny: DB-9 RS-232, Gniazdo typu SmartSlot ,
Iloś,ć, interfejsó,w SmartSlot™,: 1 ,
Panel przedni: Diody LED wskazują, stan obcią,ż,enia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przecią,ż,enia ,
Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : cią,gł,y sygnał, dź,wię,kowy w stanie przecią,ż,enia ,
Awaryjny wył,ą,cznik zasilania: Tak

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja

Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 540 Dż,ule ,
Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Cechy fizyczne

Maksymalna wysokoś,ć,: 148.00 mm ,
Maksymalna szerokoś,ć,: 362.00 mm ,
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 171.00 mm ,
Cię,ż,ar netto: 12.86 KG

Parametry ś,rodowiskowe

Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 °,C ,
Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95% ,
Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry ,
Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °,C ,
Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95% ,
Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry ,
Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 55.00 dBA ,
Odprowadzanie ciepł,a: 90.00 BTU/godz.

Certyfikaty i zgodnoś,ć, z normami

Potwierdzenia zgodnoś,ci: CE, VDE

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 439460
Producent APC
Kod producenta SUA500PDRI-S
EAN 0731304290841
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje