Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Symmetra LX 16kVA sca.16kVA N+1 SYA16K16I

APC Symmetra LX 16kVA sca.16kVA N+1 SYA16K16I

Kod: 426255

63 121,90 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Symmetra

APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
 • APC Symmetra LX, 11.2 kW / 16 kVA,na wejś,ciu 230V, 400V 3PH / na wyjś,ciu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model
Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu3 (400V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorSrebrny
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 937.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 483.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 726.00 ,mm
Waga przesył,ki: 337.73 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 1181.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 599.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 997.00 ,mm
Waga307.73 kg
Specyfikacja techniczna

na wyjś,ciu

 • Moc wyjś,ciowa , 11.2 kW / 16 kVA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, 11.2 kW / 16 kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe 230V ,
 •  ,Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napię,cia wyjś,ciowego ,
 •  ,Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu 90.0% ,
 •  ,Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego Mniej niż, 5% przy peł,nym obcią,ż,eniu ,
 •  ,Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,) 47 - 63 Hz ,
 •  ,Inne napię,cia wyjś,ciowe 220,240 ,
 •  ,Wspó,ł,czynnik szczytu Do 5 : 1 ,
 • Typ przebiegu sinusoida ,
 • Gniazda wyjś,ciowe (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
 • Ukł,ad obejś,ciowy (bypass): Wewnę,trzny bypass (automatyczny i manualny)

na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V, 400V 3PH
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 45 - 65 Hz (autodetekcja)
 • Typ gniazda wejś,ciowego:Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) , Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 155 - 276, 290 - 480 (3:1)V
 • Inne napię,cia wejś,ciowe: 220V, 240V, 380V, 415V
 • Cał,kowite zniekształ,cenie harmoniczne na wejś,ciu: Less than 7% for full load

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: Wielofunkcyjny LCD wskaź,nik stanu i kontroli
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarmy dż,wię,kowe i wizualne wedł,ug priorytetu waż,noś,ci zdarzenia
 • Awaryjny wył,ą,cznik zasilania: Tak
Informacje dodatkowe

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-4500 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 62.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 3707.00 ,BTU/godz.
Zasilanie

Akumulatory i czas:

Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
Wstę,pnie zainstalowane baterie: 4
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 3 ,godziny
W zestawie

 ,CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja uż,ytkownika, Podrę,cznik uż,ytkownika, Karta do zdalnego zarzą,dzania Web SNMP Management Card

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 426255
Producent APC
Kod producenta SYA16K16I
EAN Nie
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje