Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC SY32K48H-PD Symmetra PX 32kW rozsz. do 48kW/ IMD

APC SY32K48H-PD Symmetra PX 32kW rozsz. do 48kW/ IMD

Kod: 275490

112 238,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Symmetra PX

APC Symmetra PX 32kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V
 • Zasilacz z moż,liwoś,cią, skalowania mocy, czasu podtrzymania i dystrybucji zasilania, bez przerywania pracy. Konstrukcja jednoramowa o duż,ej gę,stoś,ci upakowania. Ten wysoce wydajny 3-fazowy zasilacz UPS jest skalowalny do 48 kW / 48 KVA. Przeznaczony do mał,ych i ś,rednich centró,w danych.
Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSmartSlot
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 1991.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 600.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 1070.00 ,mm
Wysokoś,ć, w szafie przemysł,owej: 42U
Waga przesył,ki: 718.00 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 2150.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 848.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 1210.00 ,mm
Waga666.4 kg
Certyfikaty
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Eurobat General Purpose, FCC Part 15 klasa A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Specyfikacja techniczna

Ogó,lny:

 • Poł,ą,czenie obejś,ciowe: 5 wire (3PH + N + G)
 • Tolerancja napię,cia obejś,ciowego: +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10%
 • Maks. wartoś,ć, obejś,ciowego prą,du wejś,ciowego: 80A
 • Obejś,ciowe urzą,dzenie chronią,ce: 180A

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 32 ,kW / ,32 kVA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 48 ,kW / ,48 kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V, 400V 3PH
 • Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym: Konfigurowalne dla 380 : 400 lub 415V 3-fazowego napię,cia wyjś,ciowego
 • Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu: 95.0%
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Poniż,ej 2%
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją, w zakresie +/-0, 1
 • Inne napię,cia wyjś,ciowe: 380, 400, 415
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: Nieograniczone
 • Typ przebiegu: sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
 • Tolerancja napię,cia wyjś,ciowego: +/-1% static and +/- 5% at 100% load step
 • Cał,k. zniekszt. harmoniczne napię,cia wyjś,ciowego: <, 2% for 0 to 100% linear load and <, 6% for full non linear load
 • Praca przy przecią,ż,eniu: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
 • Wydajnoś,ć, przy poł,owie obcią,ż,enia: 95%
 • Ukł,ad obejś,ciowy (bypass): Wbudowany statyczny ukł,ad obejś,ciowy

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 400V 3PH
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 40–,70 Hz (wykrywanie automatyczne)
 • Typ gniazda wejś,ciowego:Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 340 - 477V
 • Maksymalny prą,d wejś,ciowy: 65A
 • Obcią,ż,enie wył,ą,cznika toru zasilają,cego: 100.0 , ,A
 • Maksymalna wytrzymał,oś,ć, przy zwarciu (Icw): 30.0 ,kA
 • Cał,kowite zniekształ,cenie harmoniczne na wejś,ciu: Less than 5% for full load
 • Typ wymaganej ochrony na wejś,ciu: gL fuse
Parametry ś,rodowiskowe:
 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-999.9 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 61.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 5146.00 ,BTU/godz.
 • Klasa ochrony: NEMA 1
Zasilanie
Typ akumulatora:VRLA
Wstę,pnie zainstalowane baterie: 3
Dostę,pne gniazda na moduł,y akumulatorowe: 1
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 3 ,godziny
Iloś,ć, zestawó,w RBC™,: 4
Znamionowe napię,cie akumulatora: +/-192 V (split battery referenced to neutral)
Napię,cie koń,ca rozł,adowania akumulatora: +/-154 V
Zabezpieczenie nadprą,dowe DC: 756A
Maksymalna wartoś,ć, prą,du przy zwarciu: 2 ,kA
Wydajnoś,ć, dział,ania akumulatora: 94%
Maksymalny prą,d koń,ca rozł,adowania akumulatora: 110
W zestawie

Karta do zarzą,dzanie sieciowego (Network Management Card), Usł,uga rozruchu (Start-Up)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 275490
Producent APC
Kod producenta SY32K48H-PD
EAN Nie
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje