Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Smart-UPS SC 1500VA

APC Smart-UPS SC 1500VA

Kod: 71584

1 767,25 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Smart-UPS

APC Smart-UPS SC, 1500VA/865W, na wejś,ciu 230V/na wyjś,ciu 230V, Wysokoś,ć, w szafie przemysł,owej 2 U

 • Smart-UPS SC to zasilacz UPS klasy podstawowej do zasilania sprzę,tu sieciowego i terminali POS o niskim poborze mocy. W przypadku stosowania z serwerami ze skorygowanym wspó,ł,czynnikiem mocy czynnej (PFC) i/lub nadmiarowymi zasilaczami należ,y zapoznać, się, z notą, aplikacyjną, nr 147.
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorSzary
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 89.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 432.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 463.00 ,mm ,
Wysokoś,ć, w szafie przemysł,owej:2U
Waga przesył,ki: 24.55 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 254.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 610.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 610.00 ,mm
Waga21.36 kg
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 865W / 1500 VA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 865W / 1500 VA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Mniej niż, 5% przy peł,nym obcią,ż,eniu
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 47–,53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz,57–,63 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 60 Hz
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: Do 5 : 1
 • Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusiody
 • Gniazda wyjś,ciowe:

(4) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers

na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
 • Typ gniazda wejś,ciowego: IEC-320 C14
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 1.83 ,metry
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 186 - 284V
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 175 - 297V

Komuniakcja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: Diody LED wsakzują, pracę, z sieci : pracę, z baterii : stan wymiany baterii : wskaź,niki stanu przecią,ż,enia
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : cią,gł,y sygnał, dź,wię,kowy w stanie przecią,ż,enia

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja:

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 445 ,Dż,ule
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
 • Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T

 ,

Informacje dodatkowe

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -5 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 45.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 180.00 ,BTU/godz.
Zasilanie

Akumulatory i czas podtrzymania:

Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 8 ,godziny
Zestaw akumulatoró,w zamiennych: RBC59
Iloś,ć, zestawó,w RBC™,: 1
W zestawie

CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Klamry do montaż,u w szafach przemysł,owch, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Kabel USB, Podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 71584
Producent APC
Kod producenta SC1500I
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje