Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules, Start-up 5X8

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules, Start-up 5X8

Kod: 121448

33 977,40 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules, Start-up 5X8

Dostę,pnoś,ć,

 • Podwó,jne zasilanie z sieci elektrycznej
  Zwię,kszenie dostę,pnoś,ci przez podł,ą,czenie zasilacza UPS do dwó,ch oddzielnych ź,ró,deł, zasilania.
 • Akumulatory wymienialne przez uż,ytkownika “,na gorą,co”, bez przerywania pracy systemu ,
  Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatoró,w.
 • Moż,liwoś,ć, ró,wnoległ,ej wydajnoś,ci ,
  Podwyż,sza cał,kowitą, wydajnoś,ć, zasilania dzię,ki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku UPS-ó,w.
 • Zaawansowane funkcje elektryczne ,
  Znakomita jakoś,ć, zasilania, bardzo niskie zniekształ,cenia harmoniczne dzię,ki prostownikowi IGBT, korekta wspó,ł,czynnika mocy obcią,ż,enia i wysoka sprawnoś,ć,
 • Regulacja czę,stotliwoś,ci i napię,cia ,
  Wię,ksza dostę,pnoś,ć, systemó,w dzię,ki funkcji korygowania stanó,w nieprawidł,owej czę,stotliwoś,ci i napię,cia bez uż,ycia akumulatoró,w.
 • Automatyczny wewnę,trzny tor obejś,ciowy ,
  Zasilanie sieciowe dla podł,ą,czonego obcią,ż,enia na wypadek przecią,ż,enia lub usterki zasilacza UPS.
 • Kompatybilny z generatorem ,
  Niezakł,ó,cone, nieprzerwane zasilanie chronionych urzą,dzeń, w przypadku, gdy uż,ywane jest zasilanie z generatora.

Ł,atwoś,ć, serwisowania ,

 • Serwisowanie od przodu ,
  Upraszcza instalację, i utrzymanie poprzez redukcję, iloś,ci potrzebnego miejsca.
 • Filtry powietrza z moż,liwoś,cią, wymiany przez uż,ytkownika ,
  Moż,liwoś,ć, szybkiej i ł,atwej wymiany filtró,w powietrza.
 • Beznarzę,dziowa wymiana akumulatora ,
  Umoż,liwia szybką, i prostą, wymianę, akumulatora.
 • Wiele poziomó,w serwisu ,
  Opcja instalacji pakietó,w lub pojedynczych komponentó,w daje Ci moż,liwoś,ć, wybrania tylko tych usł,ug instalacji APC, z któ,rych chcesz skorzystać,.
 • Cał,odobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna ,
  Doś,wiadczeni konsultanci naszego dział,u wsparcia sł,uż,ą, odpowiedziami na pytania. Klient moż,e wię,c spać, spokojnie, wiedzą,c, ż,e w razie problemó,w pomoc jest w zasię,gu rę,ki.

Zarzą,dzanie ,

 • Wbudowane zarzą,dzanie za poś,rednictwem protokoł,ó,w Web/SNMP
  Peł,ne zarzą,dzanie przez przeglą,darkę, www, a takż,e wszechstronne zarzą,dzanie przy zastosowaniu konsoli NMS.
 • Monitorowanie ś,rodowiska ,
  Zapobieganie awariom urzą,dzeń, wynikają,cych z szerokiej gamy zagroż,eń, ś,rodowiskowych.
 • Graficzny wyś,wietlacz LCD ,
  Tekst i schematy przedstawiają,ce tryby dział,ania, parametry systemu i alarmy.
 • Alarmy dź,wię,kowe ,
  Zapewnia powiadamianie o zmieniają,cych się, warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.

Cał,kowity koszt eksploatacji ,

 • Korekcja wejś,ciowego wspó,ł,czynnika poboru mocy
  Zmniejsza koszty instalacji dzię,ki moż,liwoś,ci zastosowania mniejszych generatoró,w i okablowania.
 • Niewielkie wymiary ,
  Mał,e wymiary zasilacza UPS pozwalają, na peł,ne wykorzystanie cennej uż,ytkowej pomieszczeń, instalacyjnych
 • Ł,adowanie akumulatoró,w dostosowane do temperatury ,
  Wydł,uż,enie czasu eksploatacji akumulatoró,w przez regulację, napię,cia ł,adowania w zależ,noś,ci od temperatury akumulatora.
Liczba faz na wejściu3 (400V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorSrebrny
Typ obudowyTower
Wymiary

Maksymalna wysokoś,ć,:1491.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,:352.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,:838.00 ,mm
Cię,ż,ar netto:402.00 ,KG
Waga przesył,ki:433.00 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym:1643.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym:650.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki:1062.00 ,mm

Specyfikacja techniczna

/Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 12 kW / 15 kVA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, 12 kW / 15 kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 400V 3PH
 • Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym:Konfigurowalne dla 380 : 400 lub 415V 3-fazowego napię,cia wyjś,ciowego
 • Wydajnoś,ć, przy pł,enym obcią,ż,eniu: 95,8%
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Poniż,ej 5%
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchroniczne z siecią,): 47-53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz
 • Inne napię,cia wyjś,ciowe: 380, 415
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: Nieograniczone
 • Topologia: Technologia Doube Conversion Online
 • Typ przebiegu: sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G)
 •  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1)Screw Terminals

 • Tolerancja napię,cia wyjś,ciowego: +/- 5% static and 100% load step
 • Cał,k. zniekszt. harmoniczne napię,cia wyjś,ciowego <, 2% for 0 to 100% linear load and <,5% for full non linear load
 • Wydajnoś,ć, przy poł,owie obcią,ż,enia: 95%
 • Wymagane zabezpieczenie prą,du wyjś,ciowego
 • Wymagane zabezpieczenie prą,du wyjś,ciowego: 25A
 • Ukł,ad obejś,ciowy (bypass): Wbudowany ukł,ad obejś,ciowy.Wbudowany statyczny ukł,ad obejś,ciowy.

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 400V 3PH
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 40-70 Hz (wykrywanie automatyczne)
 • Typ gniazda wejś,ciowego: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 340-460 (400V)V
 • Inne napię,cia wejś,ciowe: 380, 415
 • Maksymalny prą,d wejś,ciowy: 20 A
 • Obcią,ż,enie wył,ą,cznika toru zasilają,cego: 25.0 A
 • Cał,kowite zniekształ,cenie harmoniczne na wejś,ciu: Less than 5% for full load
 • Typ wymaganej ochrony na wejś,ciu: 3-pole breaker

 ,

Parametry ś,rodowiskowe

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-999, 9 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 51.30 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 1842.00 ,BTU/godz.
 • Klasa ochrony: IP 51

   ,

  Zasilanie
  Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
  Wstę,pnie zainstalowane baterie: 2
  Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 5 ,godziny
  Znamionowe napię,cie akumulatora: +/-192 V (split battery referenced to neutral)
  Napię,cie koń,ca rozł,adowania akumulatora: +/-154 V
  Wydajnoś,ć, dział,ania akumulatora: 95%
  Maksymalny prą,d koń,ca rozł,adowania akumulatora: 109
  Praca przy przecią,ż,eniu: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 121448
  Producent APC
  Kod producenta G35T15KH2B2S
  EAN 0731304272243
  Strona www http://www.apc.pl
  Recenzje