Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8

Kod: 121447

36 235,90 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MGE Galaxy 3500

MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8
Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSmartSlot
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 1491.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 523.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 838.00 ,mm
Waga przesył,ki: 473.00 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 1643.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 650.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 1062.00 ,mm
Waga443 kg
Certyfikaty
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 12 ,kW / ,15 kVA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 12 ,kW / ,15 kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 400V 3PH
 • Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym: Konfigurowalne dla 380 : 400 lub 415V 3-fazowego napię,cia wyjś,ciowego
 • Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu: 95.8%
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Poniż,ej 5%
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,):47–,53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz
 • Inne napię,cia wyjś,ciowe: 380, 415
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: Nieograniczone
 • Typ przebiegu: sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) , (1) Screw Terminals
 • Tolerancja napię,cia wyjś,ciowego: +/- 5% static and 100% load step
 • Cał,k. zniekszt. harmoniczne napię,cia wyjś,ciowego: <, 2% for 0 to 100% linear load and <, 5% for full non linear load
 • Praca przy przecią,ż,eniu: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
 • Wydajnoś,ć, przy poł,owie obcią,ż,enia: 95%
 • Wymagane zabezpieczenie prą,du wyjś,ciowego: 25A
 • Ukł,ad obejś,ciowy (bypass): Wbudowany ukł,ad obejś,ciowy, Wbudowany statyczny ukł,ad obejś,ciowy

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 400V 3PH
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 40–,70 Hz (wykrywanie automatyczne)
 • Typ gniazda wejś,ciowego:Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 304 - 477V
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 340 - 460 (400V)V
 • Inne napię,cia wejś,ciowe: 380, 415
 • Maksymalny prą,d wejś,ciowy: 20A
 • Obcią,ż,enie wył,ą,cznika toru zasilają,cego: 25.0 , ,A
 • Cał,kowite zniekształ,cenie harmoniczne na wejś,ciu: Less than 5% for full load
 • Typ wymaganej ochrony na wejś,ciu: 3-pole breaker

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-999, 9 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -50 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 51.30 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 1761.00 ,BTU/godz.
 • Klasa ochrony: IP 51
Zasilanie
Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
Wstę,pnie zainstalowane baterie: 2
Dostę,pne gniazda na moduł,y akumulatorowe: 2
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 5 ,godziny
Iloś,ć, zestawó,w RBC™,: 2
Znamionowe napię,cie akumulatora: +/-192 V (split battery referenced to neutral)
Napię,cie koń,ca rozł,adowania akumulatora: +/-154 V
Wydajnoś,ć, dział,ania akumulatora: 95%
Maksymalny prą,d koń,ca rozł,adowania akumulatora: 109
Praca przy przecią,ż,eniu: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
W zestawie

Zainstalowane moduł,y akumulatoró,w,

Uchwyty przykrę,cane,

CD z oprogramowaniem,

Instrukcja uż,ytkownika,

Karta do zarzą,dzanie sieciowego (Network Management Card),

Zainstalowane moduł,y zasilają,ce,

Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS,

Usł,uga rozruchu (Start-Up),

Podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 121447
Producent APC
Kod producenta G35T15KH2B4S
EAN 731304272250
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje