Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Gwarancja On-site 1 rok WONSITEWEXT1YR-G3-22

APC Gwarancja On-site 1 rok WONSITEWEXT1YR-G3-22

Kod: 274822

3 807,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kompleksowe pakiety usł,ugowe, któ,re umoż,liwiają, skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniają,cej efektywną, eksploatację, infrastruktury, minimalizację, przestojó,w i zarzą,dzanie kosztami.

Wliczone koszty pracy i podró,ż,y  ,
W wię,kszoś,ci umó,w serwisowych uwzglę,dnione są, koszty przejazdó,w i robocizny. Informacje o konkretnej usł,udze zawiera opis prac.

Cał,odobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna
Doś,wiadczeni konsultanci naszego dział,u wsparcia sł,uż,ą, odpowiedziami na pytania. Klient moż,e wię,c spać, spokojnie, wiedzą,c, ż,e w razie problemó,w pomoc jest w zasię,gu rę,ki.

Opcje modernizacji w trybie cał,odobowym (7x24)
Jak wię,kszoś,ć, przedsię,biorstw, chcesz by Twó,j system był, sprawny i dostę,pny w czasie najwyż,szej aktywnoś,ci roboczej. Aby nie zakł,ó,cać, trybu pracy, APC oferuje opcję, usł,ug serwisowych dostę,pnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się, wraz z Tobą, w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu bę,dzie miał,o najmniejszy wpł,yw na produkcyjnoś,ć,, oszczę,dzają,c czas i pienią,dze.

Rozwią,zywanie problemó,w na miejscu
Na miejscu, certyfikowani specjaliś,ci APC, bazują,c na latach doś,wiadczenia, zdiagnozują, i usuną, bł,ę,dy, gwarantują,c poprawnoś,ć, wszystkich przeprowadzonych dział,ań, korekcyjnych.

Wraz z czę,ś,ciami
Czę,ś,ci zamienne są, uwzglę,dnione w niektó,rych umowach serwisowych. Informacje o konkretnej usł,udze zawiera opis prac.

Badanie ś,rodowiska
Aby upewnić, się,, ż,e Twó,j system znajduje się, w ś,rodowisku odpowiednim dla optymalnego dział,ania, sprawdzimy miejsca pod wzglę,dem warunkó,w zagraż,ają,cych systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotnoś,ć,.

Pasuje do

APC Galaxy 3500
APC SUVT 20 kVA UPS

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 274822
Producent APC
Kod producenta WONSITEWEXT1YR-G3-22
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje