Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Cord

APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Cord

Kod: 275483

3 947,47 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zarzą,dzana listwa zasilają,ca do montaż,u w szafie Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (7) C13 &, (1) C19, IEC309 Cord

Oferowane przez firmę, APC zarzą,dzane listwy zasilają,ce i moduł,y dystrybucji zasilania (PDU) do montaż,u w szafie oferują, zaawansowany, konfigurowalny system zarzą,dzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilają,cymi umoż,liwia wł,ą,czanie/wył,ą,czanie urzą,dzeń, w celu ich zresetowania oraz wyklucza uż,ywanie poszczegó,lnych gniazd przez osoby do tego nieupoważ,nione. Opó,ź,nienie wł,ą,czania/wył,ą,czania zasilania umoż,liwia zdefiniowanie kolejnoś,ci wł,ą,czania i wył,ą,czania urzą,dzeń,. Pozwala to unikną,ć, przecią,ż,enia obwodu podczas wł,ą,czania zasilania i wydł,uż,yć, czas dostę,pnoś,ci newralgicznych urzą,dzeń, poprzez ustalenie priorytetó,w zasilania. Pomiar prą,du zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podł,ą,czonych obcią,ż,eń,. Zarzą,dzane moduł,y PDU zapewniają, kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są, wyposaż,one w port czujnika temperatury/wilgotnoś,ci, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wył,ą,czniki automatyczne. Alarmy zdefiniowane przez uż,ytkownika ostrzegają, o potencjalnych przecią,ż,eniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemó,w IT. Uż,ytkownicy mają, moż,liwoś,ć, uzyskiwania dostę,pu do zarzą,dzanych moduł,ó,w PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopeł,nieniem tych metod dostę,pu są, platformy scentralizowanego zarzą,dzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

Porty zasilania wy.1 x IEC-C19
Długość przewodu zasilającego3 m
Wymiary

- Wysokoś,ć,: 988 mm
- Szerokoś,ć,: 56 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 46 mm

Waga3.23 kg
Pozostałe parametry

- Napię,cie wyjś,ciowe: 200/208/230V
- Maksymalny cał,kowity pobó,r prą,du: 16A
- Napię,cie wejś,ciowe: 200/208/230V 50/60Hz
- Maksymalny prą,d w linii: 16A

Wymagania środowiskowe

- Ś,rodowisko operacyjne: -5-45 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 5-95%
- Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m
- Temperatura (przechowywanie): od -25 do 65 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 5-95%
- Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m

Akcesoria w zestawie

- Instrukcja uż,ytkownika
- Wejś,ciowy kabel zasilają,cy z blokadą,
- Klamry do montaż,u w szafach przemysł,owych
- Podrę,cznik bezpieczeń,stwa
- Kabel szeregowy do konfiguracji

Funkcje specjalne

- Moż,liwoś,ć, zarzą,dzania przez sieć,
- Zdalna kontrola pojedyń,czych wyjś,ć,
- Wartoś,ci, przy któ,rych uruchamiany jest alarm
- Lokalny wyś,wietlacz do monitorowania
- Opó,ź,nienie zasilania
- Wskaź,nik obcią,ż,enia LED
- Moż,liwoś,ć, aktualizacji oprogramowania w pamię,ci flash
- Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
- Montowane w szafie
- Ź,ró,dł,o zasilania z jednym wyjś,ciem
- Szeroki zakres poł,ą,czeń, wejś,ciowych i wyjś,ciowych

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 275483
Producent APC
Kod producenta AP8958EU3
EAN 0731304277118
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje