Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Altec Lansing IMT810

Altec Lansing IMT810
965,11 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Altec Lansing wprowadził, nowej generacji, cyfrowy boombox MIX iMT810 przeznaczony dla osó,b poszukują,cych mocnego wsparcia dla swoich iPod'ó,w i iPhone'ó,w.

Bazują,c na sukcesie swojego poprzednika iMT800, nowy wyspecjalizowany MIX daje szersze wsparcie urzą,dzeniom audio, m.in. dzię,ki certyfikacji do pracy z iPhone 4. Boombox Mix iMT810 zachował, funkcjonalny, profesjonalny wyglą,d z akcentami i uchwytami z matowego aluminium. Podś,wietlany, jasno niebieski ekran LCD pozwala na ponadstandardową, personalizację,, po wł,ą,czeniu wyś,wietla ś,cież,ki utworó,w, informację, o pracy urzą,dzenia i stanie baterii.

Cyfrowy, siedmiozakresowy krektor graficzny , dź,wię,ku pozwala mił,oś,nikom muzyki na szybkie dostosowanie brzmienia do swoich preferencji. Boombox, moż,e być, podł,ą,czony do stał,ego zasilania lub pracować, do 30 godzin zasilany przez osiem baterii R20/D, co pozwala na swobodne odtwarzanie muzyki na zewną,trz.

Po podł,ą,czeniu do zasilacza sieciowego, MIX automatycznie ł,aduje zadokowanego iPhone'a czy iPod'a i inteligentnie wył,ą,cza ł,adowanie podczas pracy z baterii. Boombox pozwala na miksowanie muzyki, dają,c moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dwó,ch innych urzą,dzeń, poprzez dodatkowe gniazda wejś,ciowe, jak ró,wnież, pozwala na odtwarzanie muzyki z wbudowanego radia , FM. W zestawie znajduje się, pilot zapinany na , karabiń,czyk, po to by nie zgubił, się, podczas imprezy. Po zabawie moż,na go umieś,cić, w specjalnie przeznaczonym dla niego miejscu w obudowie urzą,dzenia.

Stworzony do iPod'a, posiadają,cy certyfikat Apple , do pracy z iPhone'm, MIX jest odporny na zakł,ó,cają,ce sygnał,y pochodzą,ce z telefonó,w GSM. Blokuje odbió,r szumó,w emitowanych przez iPhone'a i inne mobilne urzą,dzenia. Automatycznie zatrzymuje lub wznawia odtwarzanie muzyki w czasie przeprowadzania rozmowy telefonicznej bez koniecznoś,ci przeł,ą,czania iPhone'a w tryb samolotowy.

 , Stacja jest dedykowana dla:
 • iPhone 4S
 • iPhone 4
 • iPhone 3
 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPod touch 4th generation
 • iPod touch 3rd generation
 • iPod touch 2nd generation
 • iPod touch 1st generation
 • iPod classic
 • iPod nano 5th generation (video camera)
 • iPod nano 4th generation (video)
 • iPod nano 3rd generation (video)
 • iPod nano 2nd generation (aluminum)
 • iPod nano 1st generation (video)
 • iPod 5th generation (video)
 • iPod mini ,
SystemMono
PrzeznaczenieMuzyka
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
KolorCzarny
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaAUX
PołączeniePrzewodowe
Kolor

czarny

Informacje dodatkowe
 • Krystalicznie czysty najwyż,szej klasy dź,wię,k - specjalnie zaprojektowane naroż,ne gł,oś,niki wysoko tonowe z jedwabną, membraną, do ł,agodnego i szerokiego rozprzestrzeniania dź,wię,ku.
 • Peł,ne dź,wię,ki ś,rednio tonowe - dwa gł,oś,niki zaprojektowane, aby sprostać, wymaganiom sł,uchaczy, wypeł,niają,ce pomieszczenie dź,wię,kiem i wyś,rodkowanymi basami
 • Gł,ę,bokie basy - gł,oś,nik niskotonowy wzmocniony technologią, XdB oraz pasywny gł,oś,nik dostarczają, nadzwyczajnych basó,w
 • Audio Alignment™, - gł,oś,niki, obudowa i elektronika został,y specjalnie zaprojektowane tak, by otrzymać, optymalną, jakoś,ć, dź,wię,ku
 • Cyfrowe radio FM - dostró,j je by uzyskać, czysty odbió,r za pomocą, teleskopowej anteny i , zaprogramuj 4 ulubione stacje
 • Zasilany sieciowo albo na baterie - podł,ą,cz się, do gniazdka lub odł,ó,ż, kable i odtwarzaj do 30 godzin muzyki dzię,ki 8 bateriom R20/D. Poziom energii wyś,wietlany jest na ekranie LCD
 • Podwó,jne wejś,cie jack- moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dwó,ch dodatkowych odtwarzaczy do wbudowanych na gó,rze wejś,ć, 3.5 mm jack
 • Przypinany pilot - udoskonalony bezprzewodowy pilot z karabiń,czykiem pozwala na ł,atwą, nawigację, piosenek i list odtwarzania
 • Zatrzymywanie muzyki - automatyczne zatrzymanie muzyki w chwili odbioru rozmowy telefonicznej na iPhonie
 • Blokada nakł,adania się, fal i sygnał,ó,w dź,wię,kowych - wyklucza zakł,ó,cenia pochodzą,ce z innych telefonó,w i znajdują,cych się, w pobliż,u urzą,dzeń, GSM i iPhone bez potrzeby przeł,ą,czania na tryb samolotowy
 • Piosenka, wykonawca, album, czy nazwa stacji radiowej widoczna na pierwszy rzut oka, na wbudowanym wyś,wietlaczu LCD
 • Moż,liwoś,ć, dopasowania ustawień, korektora graficznego dź,wię,ku - duż,a iloś,ć, opcji EQ pozwala na korekcję, dź,wię,ku za pomocą, siedmiozakresowego equalizera, 4 predefiniowane ustawienia korektora uł,atwia dopasowanie barwy dź,wię,ku do odtwarzanej muzyki
 • Wbudowany panel sterowania - kontroluj wię,kszoś,ć, funkcji bezpoś,rednio z panelu iMT810.
 • Uniwersalny port dla iPhone'ó,w i iPod'ó,w - urzą,dzenie ł,aduje je podczas odtwarzania muzyki
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 259394
Producent Altec Lansing
Kod producenta IMT810
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.alteclansing.com
Recenzje