Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Abbyy FineReader Express for Mac

Abbyy FineReader Express for Mac
296,57 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ABBYY FineReader Express Edition for Mac to wyją,tkowo dokł,adna i prosta w obsł,udze aplikacja do optycznego rozpoznawania tekstu, zaprojektowane specjalnie z myś,lą, o uż,ytkownikach komputeró,w Macintosh. Bazują,c na opracowanej przez ABBYY technologii inteligentnego rozpoznawania dokumentó,w, FineReader Express for Mac precyzyjnie przekształ,ca zeskanowane dokumenty papierowe (np. strony ksią,ż,ek lub czasopism, dokumenty prawne, faksy itp.), pliki PDF i zdję,cia z aparatu cyfrowego do postaci umoż,liwiają,cej edycję, i przeszukiwanie, z zachowaniem pierwotnego ukł,adu i formatowania.

ABBYY FineReader Express Edition for Mac - aplikacja do optycznego rozpoznawania znakó,w dla uż,ytkownikó,w komputeró,w Macintosh. W precyzyjny sposó,b przekształ,ca ona zeskanowane dokumenty papierowe, pliki PDF i obrazy cyfrowe do postaci plikó,w elektronicznych tj RTF, XLS, PDF z opcją, przeszukiwania i HTML. Oferuje najwyż,szą, jakoś,ć, rozpoznawania tekstó,w w 171 ję,zykach i inteligentnie odwzorowuje ukł,ad i elementy formatowania oryginalnych dokumentó,w. Dzię,ki poł,ą,czeniu optymalnego zestawu opcji konwersji "za jednym kliknię,ciem" z niezwykle intuicyjnym interfejsie, ABBYY FineReader Express Edition for Mac stanowi idealny produkt do optycznego rozpoznawania tekstu OCR dla coraz szerszego grona uż,ytkownikó,w komputeró,w Macintosh.

"Nowa aplikacja daje szerokiej grupie uż,ytkownikó,w komputeró,w Macintosh moż,liwoś,ć, skorzystania z peł,ni moż,liwoś,ci wielokrotnie nagradzanej technologii FineReader firmy ABBYY," powiedział, Sergiej Popow, dyrektor dział,u produktó,w FineReader. "Najwyż,szej jakoś,ci rozpoznawania tekstu i przekształ,cania plikó,w PDF towarzyszy prosty w obsł,udze, zorientowany na realizację, zadań, interfejs, któ,ry pozwala osią,gną,ć, wię,kszą, wydajnoś,ć, pracy z dokumentami, nawet w przypadku braku doś,wiadczenia z aplikacjami OCR".

ABBYY FineReader Express Edition for Mac przetwarza dokumenty ró,ż,nego rodzaju dokumenty, m.in. strony czasopism i ksią,ż,ek, arkusze kalkulacyjne, dokumentację, handlową, itd., osią,gają,c doskonał,e wyniki w przypadku obrazó,w, z któ,rymi zwykle nie radzą, sobie programy OCR, takich jak faksy i zdję,cia cyfrowe. Aby zagwarantować, najwyż,szą, jakoś,ć, rozpoznawania, ABBYY FineReader Express Edition for Mac automatycznie prostuje obrazy i usuwa z nich zanieczyszczenia.

Wydajna technologia rozpoznawania fotografii cyfrowych, pozwala uż,ytkownikom wydobywać, z nich drukowany tekst i korzystać, ze swoich aparató,w cyfrowych jak z alternatywnego urzą,dzenia do skanowania. Mogą, oni dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, przekształ,cać, obrazy i dokumenty na tekst, nawet jeś,li typowe metody nie są, dostę,pne, np. w bibliotece, na spotkaniu lub na ulicy. Wystarczy zrobić, zdję,cie, a kilka kliknię,ć, w programie Express Edition pozwoli przekształ,cić, je do edytowalnej postaci.

ABBYY FineReader Express Edition for Mac umoż,liwia ponadto przekształ,canie ró,ż,nego rodzaju plikó,w PDF, w tym zawierają,cych wył,ą,cznie obraz (zeskanowanych), do postaci przeszukiwanych plikó,w PDF, któ,re idealnie nadają, się, do archiwizacji.

Najczę,ś,ciej uż,ywane funkcje przekształ,cania są, dla wygody uż,ytkownikó,w pogrupowane w menu QuickTasks, co pozwala na przekształ,canie dokumentó,w i uzyskiwanie wynikó,w za jednym kliknię,ciem. FineReader Express Edition for Mac umoż,liwia ró,wnież, ró,wnoczesne przekształ,canie kilku dokumentó,w, któ,re są, nastę,pnie ł,ą,czone i zapisywane jako jeden plik o wymaganym formacie. Funkcja ta pozwala zaoszczę,dzić, czas potrzebny na przekształ,cenie kilku stron ksią,ż,ki lub poł,ą,czenie kilku plikó,w PDF.

Oferują,c najważ,niejsze funkcje przekształ,cania dokumentó,w przy zachowaniu maksymalnej prostoty i wygody uż,ytkowania, produkty te stanowią, rewelacyjne rozwią,zanie dla uż,ytkownikó,w Macintoshy. Produkt pracuje w systemach Mac OS X 10.4, 10.5 oraz 10.6. Jako aplikacja Universal Binary, moż,e być, uruchamiany zaró,wno na komputerach na bazie procesoró,w PowerPC, jak i Intel.

Najwyż,sza jakoś,ć, rozpoznawania i odwzorowania ukł,adu
ABBYY FineReader Express Edition for Mac oferuje niezró,wnaną, dokł,adnoś,ć, przekształ,cania ró,ż,nego rodzaju dokumentó,w - artykuł,ó,w z czasopism, umó,w, arkuszy kalkulacyjnych itp. - do postaci umoż,liwiają,cej edycję, i przeszukiwanie, np. na pliki RTF, XLS, HTML i przeszukiwalne pliki PDF. Aplikacja uzyskuje wysokiej jakoś,ci nawet w przypadku takich "trudnych do odczytania" obrazó,w, jak faksy, zdję,cia z aparatu cyfrowego i dokumenty zeskanowane z niską, rozdzielczoś,cią,. Precyzyjnie odtwarza na ponadto elementy formatowania, takie jak tabele, grafiki, kolumny, listy wypunktowane i numerowanie. Analizują,c dokument, aplikacja automatycznie wykrywa w nim trzy typu obszaró,w - tekst, obrazy i tabele - co pozwala zagwarantować, dokł,adne odwzorowanie ukł,adu. W razie potrzeby jednak przed rozpoznawaniem moż,na rę,cznie wybrać, i skorygować, oznaczone obszary

Najrozleglejsza gama obsł,ugiwanych ję,zykó,w
Aplikacja potrafi rozpoznawać, teksty w 171 ję,zykach, wł,ą,cznie z angielskim, niemieckim, francuskim, greckim, hiszpań,skim, wł,oskim, portugalskim, holenderskim, szwedzkim, fiń,skim, rosyjskim, ukraiń,skim, buł,garskim, czeskim, wę,gierskim, polskim, sł,owackim, malajskim, indonezyjskim i wieloma innymi. Dla zagwarantowania moż,liwie najlepszych wynikó,w konwersji, dla 36 zapewniona jest obsł,uga sł,ownikowa. Precyzyjnie rozpoznawane są, ponadto dokumenty wieloję,zyczne, nawet w trzech ró,ż,nych ję,zykach.

Przekształ,canie za pojedynczym kliknię,ciem
ABBYY FineReader Express Edition for Mac zawiera cztery wstę,pnie zdefiniowane zadania QuickTasks, pozwalają,ce bł,yskawicznie wykonać, najczę,ś,ciej powtarzają,ce się, czynnoś,ci, czyli konwersję, do dokumentu tekstowego, konwersję, do arkusza kalkulacyjnego, konwersję, do dokumentu HTML i konwersję, do przeszukiwanego pliku PDF. Zadania QuickTasks pozwalają, otworzyć, dokument, rozpoznać, jego zawartoś,ć, I zapisać, ją, w wymaganym formacie za jednym kliknię,ciem.

Inteligentne odwzorowywanie table i arkuszy kalkulacyjnych
FineReader Express Edition for Mac automatycznie wykrywa w dokumentach ź,ró,dł,owych tabele i precyzyjnie odtwarza je w plikach wynikowych. Oprogramowanie zawiera ponadto inteligentne narzę,dzia do edycji obszaró,w tabeli w dokumentach, umoż,liwiają,ce:
. dodawanie separatoró,w,
. usuwanie separatoró,w,
. dzielenie komó,rek tabeli,
. ł,ą,czenie wierszy i kolumn tabeli.
Narzę,dzia te pozwalają, perfekcyjnie zrekonstruować, nawet najbardziej zł,oż,one tabele i arkusze kalkulacyjne.

Idealne narzę,dzie do przekształ,cania plikó,w PDF
Program jest idealnym pomocnikiem dla uż,ytkownikó,w komputeró,w Macintosh, któ,rzy pracują, z plikami PDF. FineReader Express Edition for Mac przekształ,ca dowolnego rodzaju pliki PDF (poza plikami zabezpieczonymi) na pliki w popularnych formatach umoż,liwiają,cych dalsza edycję,, wykorzystanie i archiwizację,. Moż,na go ró,wnież, uż,yć, do przekształ,cania zeskanowanych plikó,w PDF (zawierają,cych tylko obraz) do postaci przeszukiwanych plikó,w PDF.

OCR z wykorzystaniem aparatu cyfrowego
Czy kiedykolwiek przyszł,o Ci do gł,owy, aby zarejestrować, dokument przy pomocy aparatu cyfrowego? Dzię,ki programowi ABBYY FineReader Express Edition for Mac moż,liwe jest ł,atwe przekształ,canie cyfrowych zdję,ć, dokumentó,w na pliki tekstowe. Inteligentna aplikacja pozwala odrzucić, ograniczenia narzucane przez tradycyjne urzą,dzenia do skanowania. Moż,na dla przykł,adu ł,atwoś,cią, rejestrować, tekst znajdują,cy się, na trudnych do zeskanowania, duż,ych plakatach, transparentach lub rozkł,adach jazdy, albo przechwytywać, cał,e strony duż,ych, oprawionych dokumentó,w, takich jak ksią,ż,ki.

Przekształ,canie i scalanie wielu dokumentó,w
ABBYY FineReader Express Edition for Mac pozwala otwierać, i przekształ,cać, kilka dokumentó,w na raz. Zostaną, one na koniec scalone I zapisane jako pojedynczy plik w wybranym formacie. Funkcja ta pozwala zaoszczę,dzić, czas i pracę, potrzebne na przekształ,canie stron ksią,ż,ek, czasopism lub innych dokumentó,w wielostronicowych. Przydaje się, ró,wnież,, jeś,li zachodzi potrzeba poł,ą,czenia kilku plikó,w PDF w jeden raport lub inny duż,y dokument.

Przyjazny interfejs uż,ytkownika
ABBYY FineReader Express for Mac charakteryzuje się, intuicyjnym, prostym w obsł,udze interfejsem, któ,ry powoduje, ż,e praca z programem jest niezwykle prosta i wygodna - niezależ,nie od zł,oż,onoś,ci wykonywanego zadania. Nie trzeba być, specjalistą,, aby wydajnie z nim pracować,

Ważne

ABBYY FineReader Express Edition for Mac nie obsł,uguje skaneró,w, aparató,w I faks-modemó,w, któ,re wykorzystują, sterowniki emulowane.

Wymagania sprzętowe

System operacyjny: Mac OS X w wersji 10.4 lub nowszej
Pamię,ć,: 256 MB pamię,ci RAM
Miejsce na dysku: 500 MB na potrzeby typowej instalacji i 1 GB w trakcie pracy programu
Skaner zgodny ze standardem TWAIN, aparat cyfrowy lub faks-modem
Karta graficzna i monitor (o rozdzielczoś,ci min. 1024x768)
Klawiatura, mysz lub inne urzą,dzenie wskazują,ce

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 448508
Producent Abbyy
Kod producenta FineReader Express for Mac
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.abbyy.com
Recenzje