Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Abbyy FineReader 10 Home Edition BOX

Abbyy FineReader 10 Home Edition BOX

Kod: 145690

192,62 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Nowa wersja! ABBYY FineReader 10 Home Edition

Najnowsza wersja programu OCR przeznaczona TYLKO do uż,ytku domowego - ABBYY FineReader 10 Home Edition dostepna w sprzedaż,y!

Nowa wersja programu - ABBYY FineReader 10 Home Edition przeznaczona tylko do uż,ytku domowego, przekształ,ca dokumenty papierowe, obrazy i zdję,cia z aparatu cyfrowego na postać, edytowalną,. Rozpoznaje dokumenty w 179 ję,zykach, precyzyjnie odtwarzają,c strukturę, i formatowanie dokumentó,w. Dzię,ki dostę,pnym w programie FineReader menu "Szybkie zadania" przekształ,cenie strony z ksią,ż,ki na edytowalny dokument Word moż,liwe jest za jednym kliknię,ciem!

W najnowszej wersji oprogramowania dokł,adnoś,ć, przekształ,cania tekstu na formę, edytowalną, wzrosł,a o 20% (w poró,wnaniu z poprzednią, wersją,). Udoskonalenia te udał,o się, uzyskać, dzię,ki zastosowaniu 3ciej generacji technologii ADRT.

ABBYY FineReader 10 Home Edition umoż,liwia rozpoznawanie dowolnych obrazó,w ze skanera, obrazó,w cyfrowych i zdję,ć, dokumentó,w. Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się, intuicyjne okno zadań, "Szybkie zadania", któ,re umoż,liwia realizację, najpopularniejszych zadań, przekształ,cania.

Po wybraniu zadnia, w cią,gu kilku chwil otrzymać, gotowy do uż,ytku plik - bez potrzeby uczenia się, obsł,ugi programu!

 • polska wersja
 • ł,atwa obsł,uga programu - intuicyjny interfejs
 • doskonał,a jakoś,ć, rozpoznawania
 • precyzyjne zachowanie ukł,adu strony
 • 179 rozpoznawanych ję,zykó,w (w tym j.polski)
 • rozpoznawanie: ,
  • pisma drukowanego i tabel
  • ję,zykó,w formalnych (C++, Pascal, etc.)
  • znakó,w subskryptu (r2)
  • prostych formuł, chemicznych (np. H20)
  • tekstu w pionie
  • hiperł,ą,cz
  • nagł,ó,wkó,w i stopek oraz numeracji stron
 • przetwarzanie zdję,ć, dokumentó,w wykonanych aparatem cyfrowym
 • przenoszenie drukowanego tekstu do programó,w Microsoft Word, Excel lub formatu PDF jednym kliknię,ciem
 • uruchamianie rozpoznawania z popularnych aplikacji: Microsoft Word, Excel, a takż,e z Eksploratora Windows
 • zapisywanie w formacie PDF z moż,liwoś,cią, wyszukiwania wyrazó,w w tekś,cie
 • automatyczne okreś,lanie ję,zyka rozpoznawanego tekstu
 • otwieranie plikó,w graficznych np. bitmap (bmp, dib, rle), dcx , jpg (JPG, jpeg)), tiff( tif, tiff), pcx, png
 • eksport do ró,ż,nych formató,w, w tym: rtf, txt, doc, xls, html, pdf

Uwaga! ,
Aplikacja ABBYY Screenshot Reader dla zarejestrowanych uż,ytkownikó,w FineReader 10 Home Edition - gratis!
Aplikacja ta sł,uż,y do wykonywania zrzutó,w z ekranu, oraz ich rozpoznawania. Dane mogą, być, przesł,ane do Microsoft Word, Excel, schowka lub zapisane w pliku.

Funkcjonalnoś,ć,:

Wysoka dokł,adnoś,ć, rozpoznawania
Aplikację, ABBYY FineReader cechuje wysoka dokł,adnoś,ć, rozpoznawania. Obecnie ABBYY FineReader 10 potrafi przetwarzać, dokumenty o niskiej jakoś,ci z wysoką, precyzją,. Zastosowana w aplikacji ABBYY FineReader 10 najnowsza technologia adaptatywnego rozpoznawania dokumentó,w (Adaptive Document Recognition Technology) traktuje dokumenty jako cał,oś,ć,, co powoduje ż,e są, one przekształ,cane z wię,kszą, niż, do tej pory dokł,adnoś,cią,. Program w inteligentny sposó,b analizuje poszczegó,lne elementy struktury dokumentu tj. nagł,ó,wki, zawartoś,ć,, kolumny, tabele, grafiki i numerację, stron.

Zachowanie ukł,adu strony
Procedury rozpoznawania zastosowane w aplikacji powodują,, ż,e ukł,ad rozpoznanego obrazu odpowiada jego oryginalnej wersji. Zachowany zostaje tekst wokó,ł, obrazkó,w graficznych, tekst pionowy, kolumny, tabele i nieregularne obrazki oraz czcionki. Zachowywany jest ukł,ad takich elementó,w jak: obrazy i kolumny, formaty tabel, rozmiar czcionek i inne. Elementy tekstu rozpoczynają,ce się, na http://, ftp://, file:// lub mailto są, rozpoznawane przez program FineReader 10 jako hiperł,ą,cza i odtwarzane podczas zapisywania pliku Microsoft Word, PDF i HTML w postaci peł,ni funkcjonalnych ł,ą,cz. Dokł,adnie są, odtwarzane nagł,ó,wki i stopki, numery stron, tytuł,y, przypisy i listy.

Przetwarzanie cyfrowych zdję,ć, dokumentó,w
Aplikacja FineReader przeprowadza rozpoznawanie znakó,w na zdję,ciach, wykorzystują,c udoskonaloną, technologię, adaptatywnego rozpoznawania firmy ABBYY. Technologia ta stanowi rozwią,zanie wielu problemó,w typowych dla zdję,ć, z aparatu cyfrowego, takich jak niewł,aś,ciwe oś,wietlenie, brak ostroś,ci, zniekształ,cone wiersze tekstu i brak informacji o rozdzielczoś,ci. Ze zniekształ,ceniami powstają,cymi w obiektywie aparatu lub podczas fotografowania stron grubej ksią,ż,ki pomagają, radzić, sobie funkcje wstę,pnego przetwarzania obrazu, któ,re prostują, wiersze tekstu. Rozwią,zanie to jest bardzo pomocne gdy potrzebne jest przechwycenie tekstu z wielkiego plakatu lub stronic z grubej, zszywanej na grzbiecie ksią,ż,ki.

Nowy, inteligentny i znacznie uproszczony interfejs
Obsł,uga programu jest bardzo prosta. Interfejs zorientowany na rezultaty upraszcza i skraca proces rozpoznawania, a ró,wnocześ,nie automatycznie podpowiada najlepsze sposoby na osią,gnię,cie optymalnych wynikó,w rozpoznawania. Poprzez zadania pogrupowane w jednym oknie, któ,re otwiera się, automatycznie z chwilą, uruchomienia programu, uż,ytkownik ma dostę,p do najczę,ś,ciej uż,ywanych funkcji, takich jak "Skanuj do formatu PDF", "Skanuj do programu Microsoft Word".

Formaty zapisu
Rozpoznany dokument moż,na zapisać, w formatach: rtf, txt, doc, xls, html, PDF.

Wskazó,wki
FineReader 10 wyś,wietla na ekranie inteligentne i interaktywne porady, sugerują,ce, jak moż,na uzyskać, lepsze efekty rozpoznawania.

Przetwarzane formaty obrazu
FineReader rozpoznaje ró,ż,ne formaty obrazu m.in.: bitmap (bmp, dib, rle), dcx , jpg (JPG, jpeg)), tiff (tif, tiff), pcx, png Dodatkowo program umoż,liwia zapisywanie zeskanowanych obrazó,w w formatach takich jak: bmp (dib, rle), jpg (JPG, jpeg), tiff( tif, tiff), png, jpeg 2000 (jp2, j2k).

Informacje dodatkowe
Typ oprogramowaniaBiurowe
WersjaBox
Typ licencjiDo użytku domowego
Liczba stanowisk / jednostek1
Czas trwania licencji / subskrypcjiNieokreślony
Szczegóły licencji
Język oprogramowaniaPolski
Wymagania sprzętowe

Wymagania dotyczą,ce komputera:
Komputer osobisty z procesorem o czę,stotliwoś,ci 1 GHz lub wię,kszej.
Microsoft®, Windows 8, Microsoft®, Windows®, 7, Microsoft Windows Vista®,, Microsoft Windows XP. Praca ze zlokalizowanym interfejsem wymaga, aby system obsł,ugiwał, odpowiedni ję,zyk.
512 MB pamię,ci RAM.
Miejsce na dysku: 350 MB na potrzeby typowej instalacji i 650 MB w trakcie pracy programu.
Skaner zgodny z TWAIN lub WIA, aparat cyfrowy lub faks-modem (opcjonalnie)
Karta graficzna i monitor (o rozdzielczoś,ci 1024x768 lub wyż,szej).
Klawiatura, mysz lub inne urzą,dzenie wskazują,ce.

Wymagania dotyczą,ce aparatu cyfrowego:
Minimalne:
Matryca o rozdzielczoś,ci 2 megapikseli, obiektyw ze zmienną, ogniskową,.
Maksymalne:
Matryca o rozdzielczoś,ci 5 megapikseli, zoom optyczny, rę,czna regulacja ostroś,ci, funkcja wył,ą,czania lampy bł,yskowej, rę,czne sterowanie przesł,oną, lub tryb priorytetowego traktowania przesł,ony.
Stabilizator obrazu lub statyw.

Pozostałe parametry
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 145690
Producent Abbyy
Kod producenta AF10-8S1B01-909
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.abbyy.com
Recenzje